Home

Energie kinetická a potenciální

Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.Je to tedy práce, kterou musíme vykonat, abychom urychlili těleso na určitou rychlost.Velikost kinetické energie tělesa, vykonávajícího posuvný pohyb závisí na jeho hmotnosti a rychlosti.Vykonává-li těleso rotační pohyb, závisí jeho energie na úhlové. Kinetická a potenciální energie - Dva druhy energie Koulející se kulečníková koule má energii, protože se pohybuje. Narazí-li pohybující se koule do jiné koule, pohybuje se i ona. První koule způsobí, že druhá změní nárazem místo a vykoná práci Energie. V mechanice je energie definována jako schopnost tělesa konat práci. Známe mnoho forem energie: zvuková, světelná, chemická, jaderná a další. V biomechanice nás zajímá především energie mechanická, která nabývá dvou forem: kinetická energie a potenciální energie. Jednotkou energie je joule (J) a značíme ji. Potenciální energie je ve svinutém pásku gumy, ve stlačené pružině, v uhlí, dřevu, oleji, potravě, v palivech... Potenciální energie je také v předmětech nacházejících se ve výšce, protože gravitace může způsobit jejich pád. Kinetická energie je taková energie, kterou tělesa mají, protože se pohybují

Kinetická a potenciální energie. 25. 11. 2011. Koulející se kulečníková koule má energii, protože se pohybuje. Narazí-li pohybující se koule do jiné koule, pohybuje se i ona. První koule způsobí, že druhá změní nárazem místo a vykoná práci. Energie pohybujícího se tělesa se nazývá pohybová, neboli kinetická 1.) Kinetická energie. Kinetickou energii má každé těleso, které je v pohybu 2.) Potenciální tíhová energie. Potenciální energii má každé těleso, které stojí v určité výšce nad Zemí. Zákon zachování mechanické energie: V izolované soustavě těleso - Země je celková mechanická energie konstantní. V libovolném čase je součet kinetické a potenciální energie konstantní. E = E k + E p = konst

Kinetická energie - Wikipedi

2) nulová hladina potenciální energie = povrch země 3) potenciální energii tělesa určujeme vzhledem k jinému tělesu (nejčastěji soustava: HB (těleso) x povrch Země) 4) práce vykonaná tíhovou silou závisí na počáteční a konečné výšce tělesa, a nikoli na tvaru trajektorie, po které se těleso pohybuje, ani na dráze, kterou přitom uraz Energii lze obecně rozdělit do dvou typů energií - potenciální a kinetické energie. Potenciální energie je energie v uložené podobě; což znamená, že je zde možný výkon práce. Na druhé straně kinetická energie zobrazuje energii pohybu. Potenciální energie má tělo v uložené podobě Polohová energie se při některých dějích přeměňuje na pohybovou energii tělesa a naopak. Může také docházet k přenosu energie na jiná tělesa. Př. skákající míček, skate na U-rampě, závaží na pružině, kyvadlo, bungeejumbing, apod

Kinetická a potenciální energie - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Kinetická (pohybová) energie. Potenciální (polohová) energie. Zákon zachování energie. Výkon . Mechanická práce. Pohybuje-li se těleso působením síly, koná se mechanická práce. Mechanická práce se koná, když se po podlaze tlačí bedna nebo táhne vozík, nebo když se zvedá nějaké těleso do výšky Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly.Podle síly působící na dané těleso lze rozlišit více druhů potenciální energie: gravitační potenciální energie, potenciální energie pružnosti, tlaková potenciální energie, elektrostatická potenciální energie Zatímco kinetická energie objektu je relativní ke stavu ostatních objektů v jeho prostředí, potenciální energie je zcela nezávislá na jeho prostředí. Zrychlení objektu tedy není patrné při pohybu jednoho objektu, kde jsou v pohybu také jiné objekty ve stejném prostředí Potenciální (polohová) energie tělesa v gravitačním poli země závisí na hmotnosti tělesa a výšce, ve které se nachází. Čím je větší hmotnost tělesa, tím je v..

Kinetická a potenciální energie dovolípopište stav těla. Pokud první, jak již bylo zmíněno, přímo souvisí s pohybem, druhý je aplikován na systém interaktivních těles. Kinetická a potenciální energie jsou obvykle považována za příklad, když síla spojující tělesa nezávisí na trajektorii pohybu Dopočítej online snadno a rychle potenciální energii, hmotnost, tíhové zrychlení a výšky tělesa, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej tři veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačk

KINETICKÁ (POHYBOVÁ) ENERGIE je skalární fyzikální veličina, která charakterizuje pohybový stav hmotného bodu nebo tělesa vzhledem ke zvolené IVS.. E K kinetická energie tělesa (HB). m hmotnost daného tělesa (HB) v rychlost daného tělesa (HB) ODVOZENÍ DANÉHO VZTAHU: k tomu, abychom uvedli těleso do pohybu, je třeba vykonat určitou práci Tato kinetická energie se transformuje do deformační energie tyče a ta se následně transformuje v navýšení potenciální energie skokana. Jinými slovy, skokan o tyči vyskočí tím výše, čím rychleji se rozběhne a čím kvalitněji je schopna jeho tyč transformovat kinetickou energii v potenciální energii prostřednictvím. Kinetická energie a její odvození Kinetická energie (jednotka Joule) je energie tělesa schovaná v jeho rychlosti. Tělesa se sama od sebe nepohybují, něco jim..

Kinetická a potenciální energie - Dva druhy energie

Je-li v klidu, jeho kinetická energie je nulová. Kinetická energie nemůže být nikdy záporná. Potenciální (polohová, konfigurační) energie Ep. Mění-li se konfigurace soustavy, mění se i její potenciální energie. Jedním z typů potenciální energie je tíhová (gravitační) potenciální energie, která souvisí s. Celková kinetická energie soustavy hmotných bodů je dána součtem kinetických energií jednotlivých bodů. Potenciální (polohová) energie. Potenciální energii mají tělesa, která jsou v silových polích jiných těle s, mají ji také pružně deformovaná tělesa

Kinetika • Práce, energie a výko

 1. Potenciální energie je definována jako energie obsažená v objektu v důsledku jejího stavu odpočinku. Kinetická energie může být přenášena mezi objekty. Naproti tomu potenciální energie nemůže být přenášena mezi objekty. Zatímco kinetická energie je měřena z místa samotného, potenciální energie se měří od dna
 2. Zatímco potenciální energie nesouvisí s okolím objektu, kinetická energie je zcela relativní vzhledem k ostatním pohyblivým nebo stacionárním objektům v prostředí. Pokud se objekt pohybuje v prostředí, kde se pohybují i jiné objekty, není zrychlení objektu vůbec zřejmé
 3. Kinetická energie je forma energie, kterou objekt má díky svému pohybu, zatímco na druhé straně potenciální energií je schopnost a kapacita objektu pro provádění práce vzhledem k jeho poloze nebo umístění ve srovnání s referenční nulovou potenciální energií
 4. Kinetická energie: Pohyb a klid jsou relativní. Celá problematika je samozřejmě mnohem komplexnější, protože kinetická, jinak řečeno pohybová energie (E k), je pouze jedním z druhů mechanické energie, která je opět jen jedním z typů energie jako takové.Různé druhy energií pak spolu rozdílnou měrou souvisí a mohou se přeměňovat jedna ve druhou

Potenciální a kinetická energie

Potenciální energie a elektrický potenciál. Potenciální energie E p elektrického pole je veličina, která nám říká, kolik energie potřebujeme k přemístění náboje z nekonečna do jeho současné pozice. Pokud je W vykonaná práce elektrostatických sil při této změně, pak je potenciální energie rovna vztahu Pokud elektrické pole vytváří náboj Q 1, pak potenciální. V okamžiku, kdy je celková energie rovna potenciální energii , je kinetická energie, a tím i rychlost hmotného bodu nulová a hmotný bod zaujímá svou maximální výchylku amplitudu A. Z výrazu (4,168) je zřejmé, že celková mechanická energie harmonického kmitu je konstantní na čase nezávislá veličina Energie potenciální a kinetická jsou s časem proměnné a přeměňují se navzájem. Celková energie netlumených kmitů je konstantní. Příklad: Těleso hmotnosti î kg koná netlumený harmonický pohyb podle rovnice y 3sin 2t m.s-1 . Určete jeho potenciální energii v bodě vratu v atomech, kinetickou a potenciální energii částic systému. Energie vložená do systému vykonanou prací je příliš malá na to, aby mohla ovlivnit jadernou a vazebnou energii. Jediné co ovlivní je kinetická a potenciální energie částic, což se projeví zvýšením jeho teploty Kinetická energie vzorec kalkulačka umožňuje vypočítat kinetickou energii pohybující se těla, hmotnost, rychlost a jejich závislost od sebe navzájem

Vtipy a sranda - Referáty - Kinetická a potenciální energie

 1. se potenciální energie pružiny. Závaží se pohybuje z maximální kladné výchylky do rovnovážné polohy (z bodu 1 do bodu 0): • velikost rychlosti závaží se zv ětšuje ⇒ kinetická energie závaží se zv ětšuje, • velikost výchylky závaží se zmenšuje ⇒ zmenšuje se prodloužení pružiny
 2. Kinetická energie vs. potenciální energie Během své fyzikální třídy učitel již představil rozdíly mezi kinetickou energií a potenciální energií. Tentokrát, dejte nám přehled o tom, jaké jsou kinetická a potenciální energie v jednoduchých termínech. Když je pohyb nebo pohyb, existuj
 3. Potenciální energie je např. ukryta ve vodě zadržené v přehradní nádrži a její síla (potence) je dána množstvím a spádem vody. Stlačený plyn nebo pára v kotli má tuto potenci danou tlakem a množstvím stlačeného plynu (páry). KINETICKÁ ENERGIE - Ek = ( m . v 2) / 2 [kg, m] Energie kinetická je spojena s pohybem
 4. Co je tato energie? Fyzika mechaniky studuje pohyb těl a jejich vzájemné interakce nebo s vnějšími poli. V tomto případě se energie způsobená pohybem těl nazývá kinetická energie (označovaná ek) a energie, která je způsobena interakcí těl nebo vnějšími poli, se nazývá potenciální energie (En)
 5. Kinetická a potenciální energie: 630 slov : Koulející se kulečníková koule má energii, protože se pohybuje. Narazí-li pohybující se koule do jiné koule, pohybuje se i ona. První koule způsobí, že druhá změní nárazem místo a vykoná práci. Energi... Celý referá
 6. Kinetická energie jeve fázi sabsolutní hodnotou rychlosti. Tedy nezávisí na jejím směru. 2. Potenciální energieje ve fázis absolutní hodnotou výchylky. Tedy opět nezávisí na její orientaci. 3. Celková energie nezávisí na čase, ale jen na hmotnosti a čtverci úhlové frekvence a čtverci amplitudy. 4

Energie - vyřešené příklad

POTENCIÁLNÍ = mající potenciál (sílu, znalosti, schopnosti, možnosti) a POTENCIONÁLNÍ = tedy možný, případný, náhodný, eventuální >>ve významu množiny, která je pod hranicí potenciality (pod potenciálou = křivka vyjadřující potenciál, v tomto případě např. lidský schopnostní potenciál) Energie je to, co život dělá nejen na naší planetě, ale také ve vesmíru. Může to však být velmi odlišné. Tak, teplo, zvuk, světlo, elektřina, mikrovlnné trouby, kalorií jsou různé druhy energie. Pro všechny procesy kolem nás je tato látka nezbytná. Většina energie všech věcí na Zemi přijímá od slunce, ale existují i jiné zdroje Energie Pr-en 7: Polohová energie (potenciální) Pr-en 8: Pohybová energie (kinetická) Pr-en 9: Přeměny energie Pr-en lab: Protokol - Laboratorní práce - Určování práce a výkonu Pr-en opak: Opakování - práce, výkon, účinnost, energie: Teplo 1: Částice - opakování Teplo 2: Vnitřní energie Teplo potenciální energie a má snahu potenciální energii snížit. Záporné znaménko v integrálu a derivacích SílaF v definici potenciální energie (2) je síla působícího silového pole. Je to např. gravitační síla, síla pružiny, aj. Potenciální energie Ep se potom rovná práci, kterou musím

Potenciální energie - FYZIKA 00

kinetická energie - závislost na rychlosti a hmotnosti tělesa. kinetická a potenciální energie - výklad (on-line) Skateboard - U rampa - přeměna energií. Vzájemná přeměna potenciální a kinetické energie - anim. Přeměna energií (on-line - záznam Faites baisser votre consommation électrique et votre facture d'électricité avec une énergie respectuse de l'environnement Kinetická energie, vzorec a výpočet, kinetická energie a mechanická práce, změna kinetické energie na potenciální energii, zákon zachování a Platí to pochopitelně i opačně ENERGIE PRÁCE ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE Podle zákona zachování platí, že kinetická energie je rovna původní potenciální energii ve výšce h, z níž těleso začalo padat, a že součet kinetické a potenciální energie je konstantní. Zákon zachování energie samozřejmě platí i pro jinou energii než mechanickou

Rozdíl mezi kinetickou energií a potenciální energi

pohybová a polohová energie

Celková mechanická energie po celou dobu volného pádu, kdy na těleso působila jen tíhová síla, je konstantní. Pro izolovanou soustavu těles platí zákon zachování mechanické energie: Při všech mechanických dějích se mění kinetická energie v potenciální energii a naopak, celková energie soustavy je konstantní Kinetická energie se nebere z ni čeho kulička zvednutá nad st ůl má druh energie, který potenciální energie do výšky 150 cm. Pro po čáte ční hodnotu potenciální energie pak platí: h1 = =20cm 0,2m E mghp1 1= = ⋅ ⋅ =0,6 10 0,2J 1,2J . Protože kone čná hodnot Kinetická energie a její odvození Potenciální energie Tato energie se odvíjí od toho, že musíme působit určitou silou na těleso o hmotnosti m, abychom jej zvedli. Protože gravitační pole je potenciální (konzervativní), je jedno po jaké trajektorii těleso zvedáme..

Kinetická a potenciální energie se mohou vzájemně přeměňovat: experiment jojo Příklad ( pozor!! - liší se od učebnice str. 17): Monika vyhodila míč o hmotnosti 200 g svisle vzhůru tak, že vyletěl do výšky 4,5 m nad zemí Kinetická energie tělesa o hmotnosti m pohybující se rychlosti v je rovna mechanické práci, kterou musíme vykonat, abychom nepohybujícímu se tělesu o hmotnosti m udělili rychlost v (je nutné zanedbat odporové síly). Potenciální energie charakterizuje vzájemné silové působení těles A to se bude rovnat, když vypočítáte tohle všecko, vynásobíte náboje, vydělíte 0,12 a vynásobíte 9 krát 10 na 9, dostanete 0,6 joulů elektrické potenciální energie ve vzdálenosti 12 centimetrů, plus kinetická energie systému, kterou teď můžeme nahradit vzorečkem kinetické energie, který je 1/2 m v na druhou

Mechanická práce badatelsky - YouTube

Kinetická a potenciální energie: referá

PPT - KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK PowerPointZŠ VNB I / 04 - Mechanická energiePřeměny energie v mechanickém oscilátoruVnitřní energie tělesa a její změna, teplo - FYZIKA 007PPT - KAPALNÉ A PLYNNÉ LÁTKY PowerPoint Presentation - ID548904 - STEM PREP 2
 • Co se stalo v roce 1980.
 • Jak sladit stévií.
 • Collagen drink.
 • Facebook video high quality download.
 • Jak se jí avokádo.
 • Moneta jobs.
 • Sparkasse altenberg.
 • Délka lyží výška.
 • Schindler seznam.
 • Parni trouba youtube.
 • Zmije rodu echis.
 • Skate mikiny dámské.
 • Brambory slanina vejce.
 • Geysir island.
 • Americky zlaty dolar.
 • El gaucho steak.
 • Stěry urážky na kluky.
 • Prodejna tonak praha.
 • Deti s modrou aurou.
 • Cizi teleso v tele.
 • Vzpěračky kalendář 2017.
 • Chardonnay bílé víno.
 • Www globus cz.
 • Počítačová myš wikipedie.
 • Toyota c hr bazar.
 • Tondach šlapanice.
 • Viktor dyk.
 • Subaru outback 2.5 i test.
 • Porod nejhorsi bolest.
 • Škoda kvasiny autobus.
 • Termovize.
 • Metronome 2019.
 • How to make enter spaces on instagram.
 • Urachus.
 • Červený trpaslík 12 dabing.
 • Národní park etosha.
 • Jurský svět 2 premiéra.
 • Plánovač tras.
 • Certifikovaná dětská obuv most.
 • Šablona na kornoutky.
 • Není drak jako drak.