Home

Novela zákona 96/2004 sb 2022

Zm ěna zákona o neléka řských zdravotnických povoláních Čl. I Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp ůsobilosti k výkonu neléka řských zdravotnických povolání a k výkonu činností sou-visejících s poskytováním zdravotní pé če a o zm ěně některých souvisejících zákonů (zákon o. Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařskýc Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změn

Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - FOPT

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp ůsobilosti a specializované zp ůsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lé-ka ře, zubního léka ře a farmaceuta, ve zn ění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 1. 9. 2017 vstupuje v platnost novela zákona 96/2004 Sb. která zásadně mění kontrolu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a podmínky k výkonu povolání bez odborného dohledu. Zákon byl vyhlášen 12. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 201/2017 Sb. To znamená, že je. Aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění účinném od 25. 8. 2020. Znění účinné od 25. 8. 2020. Archiv. Starší znění školského zákona a novelizace Nahoru. Navigace v sekci. Zákony. Školský zákon. Archiv; Zákon o pedagogických pracovnících

Co byste měli vědět o novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s. Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Osvědčení se po 1. 9. 2017 nevydávají a neprodlužují se platnosti již dříve vydaných osvědčení. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován

Informace k novele zákona č

Návrh zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních Nové termíny předložení návrhu novely a nového zákona - 2. fáze Listopad 2014 - transpozice novely směrnice 2005/36/ES do novela zákona 96/2004 Sb.- gestorem je MŠMT - účinnost od ledna 2016 2) Listopad 2015 - předložení návrhu nového zákona do Vlády. Novela zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu NLZP byla schválena Poslaneckou sněmovnou 27.04.2017 Vládní novelu zákona 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání dnes schválila Poslanecká sněmovna PČ Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních od 1.9.2017 (pdf, 712 kB, 9.11.2017) Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové T: +420 495 817 111 posta@kr-kralovehradecky.c

Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky o činnostech NLZP

Novely prováděcích právních předpisů k zákonu č

Schválená novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon je platný od ledna příštího roku a na první pohled už probouzí méně rozbrojů než před rokem. Z praktického hlediska ale řeší mnoho věcí pouze v obecné rovině. Spousta detailů bude jasná až v prováděcích vyhláškách - ty zatím neexistují Účelem této informace je poskytnutí základního přehledu o nejdůležitějších změnách v oblasti daní z příjmů, které novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) obsahuje. Novela sice nabyde účinnosti dne 1. 7. 2017, avšak podle Čl. I bod 1. Přechodných ustanovení se pro daňové povinnosti u daní z. Novelizace NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. 1. 2020. Tisková zpráva k novele nařízení vlády stanovující výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků. Vláda umožnila navýšení odměn za výkon funkcí v samosprávě až o 10 procen

Důležité změny v zákoně č

 1. Jak podle vás zapadá do systému vzdělávání sester novela zákona č. 96/2004 Sb., tzv. 4 + 1? Jedná se o řešení nedostatku sester především v lůžkových zařízeních. Stejně jako odborná veřejnost jsem sledovala návrh novely zákona včetně důvodové zprávy, prostudovala jsem i diskuze při projednávání návrhu.
 2. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
 3. Novela se dotkla on-line plateb. Novela vychází ze směrnice Evroého parlamentu o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) z roku 2015, která o rok později vstoupila z platnost. Novela zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku je tedy hlavním nositelem PSD2 v českém právním prostředí
 4. ZÁKON č. 225/2017 Sb. NOVELA § 136 zákona . 500/2004 Sb., správní řád. 4) Například zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějšíc
 5. Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních . Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých.

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005. Od 1. září 2017 vstupuje v platnost novela zákona č. 96/2004 Sb., která zásadně mění kontrolu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a podmínky k výkonu povolání bez odborného dohledu 2017 byla senátem schválena Novela zákona č. 96/2004 Sb. o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Schválena byla v plném znění, tak jak byla předložena ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem

Novela zákona č. 96/2004 Sb - celoživotní vzdělávání NLZP a odborný dohled . ZMĚNY k 1. 9. 2017 - Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a podmínky k výkonu povolání bez odborného dohledu V posledních dnech se mluví o velké novele zákona č. 96/2004 Sb., která obsahuje mimo jiné i změny v přípravě na výkon povolání a ve formách kontinuálního vzdělávání. Na přípravě této novely spolupracovala v rámci Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR i ČAS. Tato komise začala pracovat před rokem, oficiálně byla. Na Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor vzdělávání a vědy, přicházejí poslední dobou stále častěji telefonické a e-mailové dotazy, které se týkají účinnosti tzv. malé novely zákona č. 96/2004 Sb. První informace o novele zákona č. 96/ 2004 Sb. byly zveřejněny na webových stránkách ministerstva zdravotnictví a ČAS na konci minulého roku

96/2004 Sb. - psp.c

 1. Rozsáhlá novela stavebního zákona obsahuje (mimo jiné) ve své části čtyřicáté třetí i velmi krátkou novelu katastrálního zákona. <br /><br /> Novela KatZ spočívá ve změně definice pozemku obsažené v § 2 písm. a) KatZ, a v diferenční úpravě vypadá takto: <br />
 2. Roku 2017 byla navržena další novela zákona, a to jako iniciativa skupiny poslanců a dále projednávána jako sněmovní tisk č. 1021. Poslanecká sněmovna ji schválila 28. června 2017. [3] Smyslem návrhu je doplněním čl. 3 zakotvit ústavní právo občanů podílet vlastními zbraněmi na zajišťování bezpečnosti státu
 3. 252. ZÁKON ze dne 19. července 2017, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpis
 4. Dne 25. září 2020 byla vládou schválena novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti), která zavádí podporu v době částečné zaměstnanosti, neboli tzv. kurzarbeit. Kurzarbeit měl původně přímo navázat na program Antivirus, který byl ukončen 31. října 2020
 5. Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s.

96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláníc

Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve Zákon č. 92/2017 Sb. - Novela DAC 3. Novela zákona č. 164/2013 Sb., vyhlášená pod č. 92/2017 Sb. (novela DAC3) zavádí nový druh automatické výměny - výměnu informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem. Účinnosti nabyla 1. dubna 2017 Databáze odborných textů pro ľivnostníky. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu Dne 15. srpna 2017 nabyla účinnosti novela č. 222/2017 Sb. (dále jen Novela)[1], jejímž prostřednictvím dochází především ke změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o pobytu cizinců.

Dle zákona 96 2004 sb. Home › Témata › Informace pro občany › Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. Přestupky dle stavebního zákona Platnost od: 21.10.2019 Pr - 60 hodin 40 (á 4 kredity/den)7,5 (á 1 kredit/den) OM 5 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení - lůžková část 1 týden Pr - 40 hodinAZ 15 (á 3 kredity/den) OM 6 P Odborná. Informace k novela m za kona o DPH 2019 Ve sbírce zákonů byl dne 13. 12. 2018 vyhlášen zákon č. 283/2018 Sb. ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 283/2018 Sb.). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2019 Zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, bude účinný od 1. června 2017. Kromě zákona č. 56/2001 Sb. mění také zákony č. 16/1993 Sb.; 634/2004 Sb.; 168/1999 Sb Novela insolvenčního zákona 2017 (červenec): K 1. 7. 2017 se změnil insolveční zákon na základě zákona č. 64/2017 Sb. Změny byly velmi obsáhlé. Novela insolvenčního zákona 2017 (prosinec): K 1. 12. 2017 se insolvenční zákon změnil na základě zákona č. 291/2017 Sb. Novela insolvenčního zákona 2018: K 1. 10

Aktuální znění zákona č

Novela mění několik ustanovení zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. Tchoř stepní bude nově chráněný. Přeřazuje se z druhu zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem, mezi zvěř, kterou nelze lovit podle mezinárodních smluv Novela vyhlášky č. 416/2004 Sb. kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., Nový systém zdaňování výplaty dividend - novela zákona v praxi *elektrotechnik s praxí vn vyhláška č.50/78 sb., §8 - nabídka práce; Zlín: Zastupitelé projednali novelu vyhlášky o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvíc

2017.1500.1 Novela zákona o DPH 2017 - nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období Ing. Dana Langerová S účinností od 1. 7. 2017 jsou v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějąích předpisů (dále jen zákon o DPH) provedeny. 2017.1100.2 Novela zákona o DPH 2017 - změna definice nového dopravního prostředku Ing. Miroslava Nováková Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), dochází ke změně ustanovení § 4 odst. 4 písm. b) ZDPH, které definuje pojem nový dopravní. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze zapsat do RSV zahraniční právnickou osobu, která má na území České republiky umístěn odštěpný závod. Dále z důvodu zněn

Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodáve Ve dnech 13. a 14. června 2017 proběhla v pořadí již 13. konference Asociace energetických auditorů - energetických specialistů. Novela zákona č. 406/2000 Sb. byla vládou schválena 07 Výklad § 77b odst 3 písm b) zákona č. 111-1998 Sb., o vysokých školách.docx Znovupřijetí ke studiu v případě zániku akreditace studijního programu Poplatky za studium u zanikajících akreditac

Plánovaná novela zákona 96/2004 Sb: Revoluce ve sbírání

 1. 117/20 Novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti; T:31.8.2020. Cílem návrhu zákona je zakotvit do zákona o zaměstnanosti nový institut aktivní politiky zaměstnanosti, podporu v době částečné zaměstnanosti. Navrhovaná právní úprava podpory v době částečné zaměstnanosti přebírá parametry a postupy osvědčeného.
 2. 7. 2017 zařadili do oboru angiologie, traumatologie a pracovní lékařství mohou dokončit specializační vzdělávání a získat specializovanou způsobilost dle zákona 95/2004 Sb. ve znění účinném před datem 1. 7. 2017. Lékaři, kteří se před 1. 7. 2017 zařadili do oboru dětské lékařství a specializačn
 3. Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byla zveřejněna ve Sbírce předpisů České republiky dne 22. 5. 2017. Účinnosti nabude patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. 6. června 2017. Problematice novely jsme se na portálu velmi detailně věnovali. Právní předpi..
 4. Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 183/2017 Sb. 6 d) projednává příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona, § 124 - nový odstavec 11 (11) Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8 až 10
 5. 2017 Aktualizace textu, zveřejnění příloh; Novela zákona: Novela zákona č. 93/2009 Sb., vyhlášena dne 29. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 334/2014 Sb., přinesla tyto klíčové změny: Nové požadavky pro subjekty veřejného zájmu a Radu pro veřejný dohled nad auditem

Novela zákona o obcích č. 99/2017 Sb. Novela zákona o obcích nabývá účinnosti 1. 1. 2018 a přináší s sebou změnu systému odměňování. Ruší se paušál a příplatek podle počtu obyvatel a stanovuje se základní sazba, která bude násobena koeficientem vyplývajícím z velikostní kategorie obce Novela zákona o obchodních korporacích nabyla účinnosti 1. července 2020. Změnila desítky paragrafů! Zapracována je i zásadní novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. ledna 2021 - ta změnila stovky paragrafů! Výhody zpracování: Záruka naprosto shodného textu jako ve Sbírce zákonů Novela zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti: Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. 205/2020: Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákon

Kredity už nesbírejte! - Ošetřovatelství

školský zákon, MŠMT Č

Tyto oznámení a žádosti nadále uchovává Úřad vlády ČR dle Čl. II odst. 8 zákona č. 14/2017 Sb. (novela zákona o střetu zájmů). Ministerstvo spravedlnosti od 1.9.2017 vykonává evidenční a kontrolní činnost dle ust. § 14 odst. 2 zákona o střetu zájmů jakožto ústřední správní úřad pro oblast střetu zájmů Novelizovaný školský zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání spolu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, přináší od září 2016 důležité změny pro všechny děti a žáky, kteří potřebují podporu při výuce Novela zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Publikováno 31.12.2017 | Autor: doktor. Předpis 369/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 7. 2017 začala platit novela Insolvenčního zákona (zákon číslo 182/2006 Sb.). Tato novela přináší hned několik změn, v oblasti oddlužení fyzické osoby u soudu (osobní bankrot). Kromě toho tato novela přináší i další změny, které se týkají insolvence firem a podnikatelů (což je již ale mimo zaměření tohoto webu) Aktuální informace z dění měst a obcí. Výklady a komentáře expertů k současným právním předpisům. Veřejné zakázky pro dodavatele i uchazeče. Kompletní podklady k úspěąnému řízení obce starostou obce. Účetnictví obce. Správní řád v praxi. Dotace z EU

Co byste měli vědět o novele zákona o nelékařských

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prezentace na téma: Co přinesla novela zákona 96/2004 Sb. ke stažení zde. 21. kongres nemocničních lékárníků proběhl 16. - 18. listopadu 2017 v Brně « AKTUÁLNĚ: Novela zákona 96/2004 Sb. platná od 1. 9. 2017 Není ticho jako ticho. Publikováno 22.9.2017. Milé kolegyně, milí kolegové, odstartoval již 6. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Více informací naleznete zde (PDF) Informace k novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017 Účelem této informace je poskytnutí základního přehledu o nejdůležitějších změnách v oblasti daní z příjmů, které novela záko - na č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) obsahuje 2017 nabyde účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotní 29. července 2017 nabyla na účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.Změny, které novela č. 206/2017 Sb. přináší, se týkají především zprostředkování zaměstnávání agenturami práce.. Další změny proběhnou v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a u zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR

Registrace - výkon povolání bez odborného dohledu

(31.07.2017, Mgr. Martin Glogar) Vyšlo ve Sbírce zákonů. Dne 12. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 201/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých. Novela zákona o ochraně ovzduší k 1. 1. 2017 Zákonem č. 369/2016 Sb., byl novelizován zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a s účinností od 1. ledna 2017 tak dochází nejen k upřesnění požadavků kladených na biopaliva, která mohou být.

Novela zákona o zaměstnanosti nabývá účinnosti 29. července 2017.Mění se tak zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Změny se týkají zejména: agenturního zaměstnávání (např. se zavádí kauce, kterou budou muset agentury práce skládat); zrušení možnosti přivýdělku v rámci nekolidujícího zaměstnávání na dohodu o provedení. Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (II.) Zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, dochází kromě jiného ke změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Novelizace zákona č

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a. BOZP a lékařské prohlídky zaměstnanců, dle novely zákona č. 202/2017 Sb., a novelizuje i vyhláška č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách; BOZP a pracovnělékařské služby. Novela zákona platná od 1.11.2017, jaký má dopad na zaměstnavatele? BOZP, bezpečnost práce v zubních ordinacích Současně s novelizací uvedeného zákona č. 56/2001 Sb. zákonem č. 63/2017 Sb., je také k 1. 6. 2017 novelizován zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem této novely jsou legislativně technické úpravy reagující na změny v oblasti druhů a kategorií vozidel, nového názvosloví a druhů paliv (pohonných hmot) Dne 16. 6. 2017 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 170/2017 Sb., jehož třetí část obsahuje změny týkající se zákona o dani z přidané hodnoty. Účinnost tohoto zákona nastala 1. 7. 2017. Jaké změny v oblasti DPH tedy přináší

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a ..

Citace: 495/2020 Sb. Částka: 203/2020 Sb. Na straně (od-do): 5546-5547 Rozeslána dne: 2. prosince 2020 Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament Datum přijetí: 19. listopadu 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021 Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč. S nabytím účinnosti zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů, vzniká nová povinnost uzavřít pojištění pro výkon této činnosti (§22 Znalec musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti po celou dobu výkonu znalecké. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 201/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o Změny v legislativě Novela zákona o Veřejném ochránci prá Novela občanského zákoníku přináší od 28. 2. 2017 změny v oblasti nemovitostí publikováno: 15.02.2017 Předkupní právo dříve V době účinnosti minulého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), tj. do 31. prosince 2013, měli spoluvlastníci v případě převodu podílu na společné věci předkupní právo k tomuto podílu K 01.09.2017 je účinná novela (č. 14/2017 Sb.) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, která stanoví např. trochu jiný proces v oblasti podávání oznámení dle zákona o střetu zájmů

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických ..

Vyhláška byla připravena v návaznosti na zrušení zvláštní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 podle § 37 zákona č. 6/2002 Sb., zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších přepisů, ke kterému došlo s účinností od 30. 9. 2017 novelou zákona o soudech a soudcích provedenou zákonem č. 296/2017 Sb Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb., která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku.Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv na účastníky řízení. Do 30. 9. 2017 platilo, že soud vyzval účastníka k zaplacení soudního poplatku a. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 93/2017 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která zní: Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti V březnu 2017 byla schválena dlouho očekávaná novela autorského zákona, která přináší i změny pro oblast knihoven. Uvádíme stručný výčet schválených změn. První důležitá změna se týká činnosti knihoven, které se zabývají trvalým uchováním dokumentů. Součástí knihovní licence (§ 37) je ustanovení, které knihovnám umožňuje zhotovení kopie díla pro. Novela zákona byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána jako Sněmovní tisk č. 417 a v Senátu Parlamentu ČR jako Senátní tisk č. 82, s předpokládanou účinností od 1. 7. 2015. Novela zákona o pohonných hmotách mimo jiné nově upravuje kauce, jako jednu z podmínek registrace distributora pohonných hmot a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích 12.06.2017 Metodika Ministerstva vnitra - novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, provedená zákonem č. 204/2015 Sb

 • Zulfikar.
 • Chytne světlá barva na tmavé vlasy.
 • Horoskop ryby unor 2018.
 • Inbar lavi.
 • Peter falk eye.
 • Harley davidson ostrava bazar.
 • Informace gfř k uplatňování zákona o dph při vyrovnání odpočtu daně.
 • Na křídlech desková hra.
 • Ekologické firmy v čr.
 • Co je to poptávka.
 • Tři mušketýři online film 1993.
 • Lanka na obrazy.
 • Fernet stock citrus.
 • Movisa 2019.
 • Uran hmotnost.
 • Fialovo bila loznice.
 • Hymenoplastika.
 • Dermacol korektor.
 • Chov texanu.
 • Easeus data recovery for windows.
 • Top 09 pohořelice.
 • Dámské kožené kabelky přes rameno.
 • Peřinka do postýlky lidl.
 • Název podnikatelského plánu.
 • Promiskuita opak.
 • Bulharsko toalety.
 • Fotografování dětí pardubice.
 • Zkratka pan.
 • Celtic cross tarot.
 • Marsa alam airport arrivals.
 • Pstruh duhovy recept.
 • Pershing raketa.
 • Titrace aparatura.
 • Lahůdky orlí orlí brno střed.
 • Cologne překlad.
 • Operace křečových žil metodou clarivein.
 • Wiz khalifa black and yellow.
 • Kuriozity.
 • Madurodam opening time.
 • Plavání praha 8.
 • Skleněné fotoobrazy.