Home

Stereometrie vzdálenosti

1 5.2.11 Vzdálenost roviny a p římky Předpoklady: 5210 Př. 1: Rozhodni, kdy má smysl uvažovat o vzdálenosti p římky od roviny, a navrhni definici této vzdálenosti. Uvažovat o vzdálenosti p římky a roviny m ůžeme pouze v případ ě, že p římka je s rovino Vzdálenosti přímek a rovin 1/6 Vzdálenosti přímek a rovin [11] www.realisticky.cz matematika SŠ → →stereometrie →metrické vlastnosti →vzdálenost rovin [12] www.realisticky.cz matematika SŠ → →stereometrie →metrické vlastnosti →vzdálenost roviny a přímk Stereometrie Stránka 948 c) Přímkou KL proložíme rovinu kolmou k rovině podstavy přímka KL protíná řez tělesa roviny v bodech XY, které jsou současně průsečíky této přímky s tělesem d) Přímkou KL proložíme rovinu kolmou k rovině podstavy. Stereometrie - vzdálenosti bodů, přímek, rovin Typové úlohy Učebnice Matematika pro gymnázia - stereometrie Všichni - maturanti i nematuranti 89/ 3.46 3.47 a 90/ 3.50 3.51 3.55 3.56 3.58 a, b 98/ 3.65 3.6

STEREOMETRIE Základní pojmy: • Objemy a povrchy těles • Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: • Obsahy a obvody rovinných útvarů Stereometrie - geometrie v prostoru - zabývá se vzájemnou polohou přímek, rovin, jejich zobrazením a objemy a povrchy prostorových útvarů. 1 Stereometrie vzdálenosti Jitka Křičková Stereometrie - volné rovnoběžné promítání - Duration: 40:37. Jitka Křičkov. Stereometrie, neboli geometrie v prostoru se zabývá řešením prostorových geome-trických úloh. Aby student byl schopen řešit úlohy na dané téma musí se seznámit s některými stereometrickými pojmy a větami. Za základní útvary ve stereometrii považujeme body, přímky a roviny. Dále uve Vzdálenost takových přímek můžeme snadno redukovat na vzdálenost bodu od přímky.Stačí si na jedné z přímek zvolit nějaký bod a pak spočítat vzdálenost tohoto bodu od druhé přímky

Nyní chceme zjistit průsečík obou přímek. Průsečík zjistíme tak, že rovnice obou přímek vložíme do soustavy rovnic a vyřešíme ji: \begin{eqnarray} -x+2y-12&=&0\\ 2x+y-16&=&0 \end{eqnarray Stereometrie - Vzdálenosti v prostoru: Výpočet vzdálenosti dvou rovnoběžných rovin a důkaz, že jsou rovnoběžn Stereometrie 9 Stereometrie Polohové vlastnosti Prostor se skládá z bodů, přímky a roviny jsou jeho podmnožiny. Bod může ležet (neležet) na přímce, nebo v rovině, přímka leží (neleží) v rovině, přímka prochází (neprochází) bodem, roviny prochází (neprochází) bodem, případně přímkou

Stereometrie vzdálenosti - YouTub

Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek — Matematika

 1. Stereometrie - maturitní příklady na procvičení Vrchol D je od hrany GH ve vzdálenosti 4 cm stejně jako od stěnové úhlopříčky AC. Jaký je povrch tohoto kvádru? Výsledek je zaokrouhlen na jedno desetinné místo. A) 96,7 cm 2. B) 108,3 cm 2 . C) 122,5 cm 2
 2. Stereometrie se zabývá studiem prostorových útvarů. Mezi tyto útvary patří například hranol, krychle, kužel, jehlan a další. Slovo stereometrie je řeckého původu a jeho volný překlad je měření těles. V planimetrii leží všechny útvary v jedné rovině. Těchto rovin může být ve stereometrii nekonečně mnoho. Mnohostěn
 3. Stereometrie je část _____, která se zabývá studiem geometrických útvarů v _____. Prostorové geometrické útvary jsou částí (podmnožinou) prostoru, řadí se mezi ně například: Vzdálenosti bodů, přímek a rovin v prostoru Vzdálenost dvou bodů A,
 4. Stereometrie - metrické vlastnosti Odchylka dvou přímek Odchylka dvou různoběžek je velikost každého z ostrých nebo pravých úhlů, které přímky spolu svírají. Odchylka rovnoběžek je 0°. Odchylka mimoběžných přímek je odchylka různoběžných přímek vedených libovolným bodem prostoru rovnoběžně s daným
 5. Chapter 3 Stereometrie na střední škole. Tato kapitola odpovídá svým obsahem učivu stereometrie na střední škole a doplňuje celý jeho rozsah. Odpovídá přibližně obsahu učebnic [] a [].Je pouze na volbě učitele, které partie při výuce zdůrazní a které potlačí
 6. Webové stránky pro výuku a testování stereometrie dále pak také vzdálenosti bodů, přímek a rovin. Při řešení metrických úloh jsou s výhodou užita geometrická tělesa, jako jsou krychle, kvádry, jehlany a další, za účelem získání názornějších představ
 7. Stereometrie řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 134

Vzdálenost bodu od přímky — Matematika

Stereometrie. Vzdálenost bodu od roviny. VY_32_INOVACE_M3r0118. Mgr. Jakub Němec. Vzdálenost bodu od roviny. Podobně jako v případě určování vzdálenosti bodu od přímky platí, že hledáme nejkratší možnou vzdálenost bodu od roviny Určení vzdálenosti rovin. V rovině ρ najdu libovolný bod A a zjistím jeho vzdálenost od roviny τ. Bod A: volím x = 1, z = 0, 11.1 - 2y - z .0 + 15 = 0 , 2y = 26, y = 13 A [1; 13; 0]: Roviny jsou rovnoběžné různé. Jejich vzájemná vzdálenost je 4 jednotky Vzdálenost A a B je 386 1/4 km. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od B se oba vlaky potkají? Bombardér Letadlo letí ve výšce 4100 m nad zemí rychlostí 777 km/h. V jaké vodorovné vzdálenosti od místa B třeba volně vypustit z letadla libovolné těleso, aby dopadlo na bod B? (g = 9,81 m/s 2) Volný pá 1. Přímka (základní věty z planimetrie a stereometrie, pojem vzdálenosti, analytická geometrie přímky, přímka jako graf lineární funkce) 2. Rovina (vzájemná poloha dvou a tří rovin, průnik roviny a tělesa ve volném rovnoběžném promítání, analytická geometrie roviny) 3 VZDÁLENOSTI 1, Je dána krychle ABCDEFGH, bod M je středem hrany EF, bod N středem FG. Určete vzdálenost přímek AC a MN, jestliže hrana krychle má délku a.

1 Téma 6: STEREOMETRIE (povrchy a objemy těles) 1) Mezi následujícími tělesy najdi takový, jehož povrch se skládá z obdélníku a dvou kruhů: a) Hranol b) kužel c) válec d) jehlan 2) Krychle o hraně 10 cm je rozpůlena na dva shodné kvádry Stereometrie a volumometrie H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň - rozměry - vzdálenosti - plocha - úhel - objem - (denzita) Co a proč měříme - volba léčebné strategie a taktiky - plánování intervenčních výkonů. 8 Stereometrie 8.1 Polohové vlastnosti v prostoru V kapitole 1.4 jsme uvedli základní geometrické pojmy - bod, přímka a rovina, vysvětlili jsme rovněž pojem geometrického útvaru jako množiny bodů. Vysvětlili jsme též pojem vzdálenosti v rovině, kterou tyto rovnoběžk

Pomocí bodů A', B', C' načrtneme obraz trojúhelníku ABC

Vzdálenost rovnoběžných rovin - YouTub

Příklad bude vytisknut jak byl zobrazen před stiskem tlačítka TISKNOUT.Řešení a výsledky budou vytisknuty, pokud byly zobrazeny, nezobrazené řešení a výsledky se tisknout nebudou Stereometrie II. lineární útvary a jejich polohové a metrické vlastnosti (odchylky přímek a rovin, vzdálenosti bodů, přímek, rovin) Stereometrie III. povrch tělesa - hranoly, jehlan, (i komolý), kužel (i komolý), válec, koule a její části Koule je prostorové těleso, které nemá žádné rohy ani hrany, je zkrátka kulaté. Je definována tak, že všechny její body leží od středu koule v nějaké dané maximální vzdálenosti (a samozřejmě i menší). Všechny takové body tvoří kouli a této vzdálenosti se říká poloměr Stereometrie. Základní pojmy - bod, přímky, rovina. Polohové vlastnosti bodů, přímek a rovin v prostoru. Vzdálenosti a odchylky. kulová plocha. 4. ročník. 10. Komplexní čísla Obor komplexních čísel, Gaussova rovina. Algebraický tvar komplexního čísla, operace s komplexními čísly. Absolutní hodnota a argument. Stereometrie Úvod do stereometrie Úvod do stereometrie Volné rovnoběžné promítání Vzdálenost bodu od přímky a od roviny Vzdálenosti přímek a rovin Zobrazení v prostoru Úvod do shodného zobrazení.

Cavalieriův princip neboli Cavalieriho princip je poznatek stereometrie používaný při výpočtu objemu těles a pojmenovaný po svém objeviteli, italském matematikovi Bonaventurovi Cavalierim (1598 - 1647). Cavalieriho princip ve třírozměrném případě říká, že tělesa se stejně velkými podstavami a výškami mají stejný objem, pokud mají řezy rovnoběžné s podstavami. Stereometrie Aby se Ti série se stereometrií lépe řešila a nemusel(a) jsi váhat, co je jasné a co už ne, tak Ti k ní přinášíme povídání. Základními útvary v prostoru jsou bod, přímka, rovina, kružnice a kulová plocha. Vzdálenost libovolných dvou útvarů v prostoru je definována jako nejkratší vzdálenost dvo 18. STEREOMETRIE 18. STEREOMETRIE Odchylky a vzdálenosti 1. Je dán pravidelný trojboký hranol ABCA´ B ´C ´ , AB = 4cm, AA´ = v = 5cm . Vypo t te odchylku p ímek BC, AC´ Stereometrie zkoumá vlastnosti polohové - vzájemná poloha útvarû metrické - odchylky a vzdálenosti útvarú . Vztahy bod - bod, ptímka, rovina Znaëeni: bod A splývá s bodem B dva rûzné body A, C bod A leží na pFímce a bod B neleží na pi-ímce

Stereometrie - průnik přímky s tělesem _____ 2. pololetí. Stereometrie - metrické vlastnosti. Testy k procvičení - z internetu; Metrické vlastnosti - teorie z internetu; Stereometrie - prezentace z internetu; Sbírka úloh - z internetu; odchylky přímek a rovin. vzdálenosti bodů, přímek a rovin. Vzdálenost bodu od roviny. Stereometrie 01. Stereometrie 02 - Metrické vlastnosti 01. Stereometrie 02 - Metrické vlastnosti 02. Stereometrie 03 - Povrchy a objemy těles. Platónská tělesa. Vektorová algebra. III 05 Přímka v rovině. Kružnice a elipsa. Hyperbola a parabola. Kombinatorika 1. díl. Kombinatorika 2. díl. 4. ROČNÍK. IV 02 Základy teorie. STEREOMETRIE • Základ všech zobrazovacích metod vdeskriptivní geometrii • Budována také na axiomatickém systému. AXIÓMY INCIDENCE PRO TŘÍROZMĚRNÝ PROSTOR 1. Existuje alespoň jedna čtveřice navzájem různých bodů, které neleží vjedné rovině. vzdálenosti bodu A od paty P kolmice krovině rbodem A. A P r. Postup je stále stejný jako u vzdálenosti bodu od roviny. Posledním případem je vzdálenost dvou mimoběžných přímek p a q. Tato vzdálenost je délka úsečky PQ, kde bod P je průsečík přímky p s příčkou mimoběžek, která je k oběma kolmá a bod Q je průsečík přímky q s toutéž příčkou

PPT - Snímače polohy II PowerPoint Presentation, free

Stereometrie - Wikipedi

Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Stereometrie mě sice tolik nebavila, ale díky této učebnici jsem dokázala pochopit i to, co jsem na hodinách napoprvé nepobrala. Dílo Matematika je převážně určeno pro gymnázia, ale skvěle poslouží i ostatním žákům, co jsou na střední odborné škole a mají zájem o maturitní zkoušku z daného předmětu Výuka stereometrie na střední škole patří z pohledu žáků tradičně k obtížným tématům. Při né vzdálenosti nebo odchylky. A právě chybné geometrické zobrazení se řadí mezi nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštějí. Obvykle plynou z nedostatečné prostorové představivosti Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.Označuje určitou část prostoru, která je nějakým způsobem ohraničena, a která obsahuje látku.Podle skupenství látky se rozlišují pevná tělesa, kapalná tělesa a plynná tělesa.Těleso má na rozdíl od látky tvar, rozměry, velikost a hlavně hmotnost

Matematika pro každéh

ŘEŠENÉ P ŘÍKLADY Příklad 1. Dokažte, že trojúhelník KLM , kde K = [4;3], L = [12;9], M = [1;7], je pravoúhlý. Řešení : D ůkaz provedeme pomocí Pythagorovy v ěty, která platí v každé Vzdálenosti bodu od přímky a od roviny definujeme pomocí planimetrického pojmu délka úsečky. Odchylka dvou přímek • Pomykalová, E. Matematika pro gymnázia Stereometrie. 3.vyd. Praha: Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-178-7 • Kadleček, J. Geometrie v rovin. ze vzorce pro v po et dráhy vypo ítáme vzdálenosti , které ujeli cyklisté za 1.3 Zobrazení Zobrazení je pravidlo, které ka dému prvku z mno iny A p i azuje práv jeden prvek z mno iny B

Učebnice Matematika pro gymnázia Stereometrie je součástí monotematické řady učebnic pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. 3.5 Vzdálenosti přímek a rovin . 3.6 Úlohy k opakování . Třetí výlet do historie geometrie . 4 ZOBRAZENÍ . 4.1 Shodné zobrazení v prostom Středová souměrnost na přímce, v rovině nebo v prostoru se středem v bodě . (tzv.. tzv. střed souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje střed . na sebe sama a bod . různý od . na bod ′. , který se nachází na polopřímce opačné k . ve stejné vzdálenosti od . jako bod . (tj. platí pro něj | | = | ′ |. ) V devátém příkladu žák počítá vzdálenosti na mapě, vzpomíná ze zeměpisu, co o měřítku ví a procvičuje převody jednotek délky. V posledním desátém příkladu žák pracuje s plánkem půdorysu Stereometrie průmětna Zobrazí ve volném s vzdálenosti bodůpřímkou rovnoběžnou, dvou rovnoběžných rovin Charakterizuje základní mnohostěny, rotační tělesa a části koule a kulové plochy volné rovnoběžné promítání vzájemná poloha bodů přímek a rovin v prostor

Základní stereometrické věty. I ve stereometrii platí některé věty, bez jejichž znalostí bychom nebyli schopní vyřešit jediný příklad a nic z této kapitoly by nebylo nezpochybnitelné 1 5.2.8 Vzdálenost bodu od p římky Je dána p římka p a bod A. Vzdáleností bodu A od p římky p rozumíme vzdálenost bodu A od bodu P, který je patou kolmice vedené v rovin ě Ap k přímce p z bod Stereometrie se zabývá prostorovými objekty a vztahy mezi nimi. Zkoumají se nap říklad vzájemné polohy p římek a rovin nebo řezy t ěles n ějakou rovinou. ze vzdálenosti 50 cm, tedy stejným zp ůsobem, jako je uvedeno v příslušné části druhé kapitoly. Toto opat ření d ěláme kv ůli čtená řovu pohodlí. Je-li k. Šestý díl učebnicové řady navazuje učivem na díl třetí, Planimetrii. Z geometrických útvarů v rovině tak studenti plynule přecházejí k útvarům v prostoru.. Učebnice zahrnuje podrobně a názorně zpracované učivo o volném rovnoběžném promítání, polohových a metrických vlastnostech útvarů v prostoru a velká část je věnována tělesům - jejich vlastnostem.

Procvičování Maturitních Příkladů Stereometrie Objemy

Užití vzdálenosti bodů Planimetrie a stereometrie : Trojúhelník- zákl. pojmy, Trojúhelník - pracovní list Pravoúhlý trojúhelník I. část Pravoúhlý trojúhelník II. část Užití trigonometrie Trigonometrie - pís.práce Obvod a obsah rov. obrazců. Stereometrie Volné rovnoběžné promítání vzdálenosti bodů bodu od přímky bodu od roviny vzdálenost přímek vzdálenost rovin Mnohostěny a rotační tělesa Charakterizuje základní mnohostěny, rotační tělesa a části koule a kulové plochy Zná zpaměti a používá vzorc Ahoj. V rámci studia na VŠ vytvářím prezentaci na téma odchylky a vzdálenosti. Pojmu to jak analyticky (analytická geometrie), tak synteticky (planimetrie, stereometrie). Chci to probrat trochu zajímavěji a zařadit část s využitím tohoto aparátu v reálném životě. Mám třeba kus zdrojáku, kde se naprogramovává vrh a počítá odchylka Vzdálenost dvou přímek. Podle definice vzdálenosti:. Dvě různoběžné přímky mají vzdálenost 0.; Dvě rovnoběžné přímky mají vzdálenost rovnou vzdálenosti libovolného bodu jedné přímky od přímky druhé.; Dvě mimoběžné přímky p a r mají vzdálenost rovnou délce nejkratší příčky, která je spojuje

úvod ke stereometrii - Univerzita Karlov

UcebniceMapy.cz Komořany 110 683 01 Komořany u Vyškova. IČO: 61395307 DIČ: CZ720704477 Koupit Koupit eknihu. Učebnicová sada Matematika pro střední školy - 7. díl, část B je členěna do těchto kapitol: Souřadnice bodů a vektorů v prostoru, Součiny vektorů a jejich užití, Rovnice přímky a roviny v prostoru, Polohové úlohy v prostoru, Odchylky rovin a přímek v prostoru, Vzdálenosti bodů, přímek a rovin v prostoru, Kulová plocha Vzdálenosti přímek a rovin (3.5) Úlohy k opakování (3.6) Tělesa - rozdělení. Objem a povrch těles (5.3) Objem a povrch rotačních těles (5.5) 2.Analytická geometrie (únor - červen) 2.1. Souřadnice. Souřadnice v rovině a prostoru. Vzdálenost bodů. Střed úsečky 2.2. Vektory. Vektor x orientovaná úsečka. Operace s vektory. graficky určuje vzdálenosti bodů, přímek a rovin chápe princip promítání rozlišuje rovnoběžné a středové promítání chápe osovou afinitu jako další příklad zobrazení Úvod do deskriptivní geometrie Základy stereometrie Promítání Osová afinita Osobnostní a sociální výchova; poznávání a rozvoj vlastní osobnosti test_an_geometrie_v_prostoru_1034_1011.pdf. Zajímavosti. The Prisoner's Dilemma; The greatest mathematician that never live

Výuka stereometrie na st řední škole s využitím internetu Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. V kapitole o t ělesech je n ěkolik řešených p říklad ů na vzdálenosti a odchylky v četn ě p říliš stru čného popisu řešení. Sou částí materiálu je i t řináct ne řešených p říklad ů. Vzdálenost dvou rovin. Jak jsme zjistili, dvě roviny v prostoru mohou být: různoběžné - pak se protínají a jejich vzdálenost je 0. totožné - jejich vzdálenost je rovněž 0.; rovnoběžné - potom Odchylky a vzdálenosti: 1. V pravidelném čtyřstěnu určete odchylku - dvou stěn [ `] - přímky, která obsahuje hranu čtyřstěnu a roviny stěny, která tuto hranu neobsahuj

Video: Stereometrie na střední škol

Stereometrie - slovní úlohy z matematik

5.2.12 Vzdálenosti přímek příklady 6. Komplexní čísla 6.1 Základní vlastnosti komplexních čísel 5 Stereometrie 6 Komplexní čísla 7 Analytická geometrie 8 Posloupnosti 9 Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 10 Diferenciální počet Modre rámečk v nádrži je p ímo úm rné ujeté vzdálenosti. (CERMAT) 8 Vypoþt te, kolik kilometr $ auto ujelo. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9 Podle jízdního ádu má být vlak za 10 minut ve stanici. K nádraží mu zbývá 32 km jízdy. Vlak za každé 2 minuty ujede 3 kilometry krom posledního dvoukilometrového úseku, který mu trvá 5 minut. (CERMAT STEREOMETRIE. Jaké množství vody (v m3) přitéká za 1 s otevřeným kanálem tvaru rovnoramenného lichoběžníka k turbíně: a (horní podstava) = 4,4 m, b (dolní podstava) = 3,6 m, h (výška) = 1,2 m. Konstantní rychlost proudu vody je v = 2,5 m/s. Nádrž tvaru válce má průměr 2 m a výšku 5 m. Vypočítej, kolik takových. A B D C H G E F A B D C H G E F A B D C H G E F A B D C H G E F A B D C H G E F A B D C H G E F A B D C V M N U T S X Y 32 polohové vlastnosti útvarů v prostoru. Průnik roviny a tělesa. Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou určenou body KLM. Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou určenou bodem P.

28. Stereometrie, výpočet odchylek a vzdáleností 29. Objemy a povrchy těles 30. Operace s vektory 31. Přímka v analytické geometrii 32. Rovina v analytické geometrii 33. Vzdálenosti v analytické geometrii 35. Kružnice v analytické geometrii 36. Elipsa v analytické geometrii 37. Parabola v analytické geometrii 38. Hyperbola v. Stereometrie - metrické vztahy lineárních útvarů v prostoru; nekonečné řady. Odchylky, kolmosti, vzdálenosti přímek a rovin. Nekonečná geometrická řada, definice, součet 14. Stereometrie - hranol, jehlan 15. Binomická věta 16. Rovnice přímky, vzájemná poloha 17. Polohové a metrické vztahy přímek a rovin (odchylky a vzdálenosti) 18. Soustavy rovnic a nerovnic 19. Funkce, přehled funkcí (lineární lomená funkce, kvadratická funkce) 20. Nerovnice 21. Stereometrie - kužel, válec, koule a její. Stereometrie 3. jarní série Termín odeslání: 7. dubna 2014 Řešeníobsahujícípouzeobrázekbezslovníhopopisu,pročjedanéřešenísprávné,nebudo 4. a) Stereometrie - metrické vztahy bodů, přímek a rovin (odchylky, kolmosti a vzdálenosti) b) Nekonečné řady 5. a) Výroky a množiny (základní pojmy a operace, číselné obory) b) Užití určitého integrálu pro výpočet obsahů plošného obrazce 6

Stereometrie (vzájemná poloha přímek a rovin, odchylky, vzdálenosti, povrchy, objemy) Analytická geometrie (vektory, přímka, kuželosečky) Kombinatorika a pravděpodobnost; Ústní zkouška trvá půl hodiny (15 minut na přípravu a 15 minut vlastní zkouška). Témata ústní zkoušky. Operace s výroky; Operace s množinam STEREOMETRIE Metrické úlohy - odchylky, vzdálenosti Odchylka přímek Kolmost přímek a rovin Odchylka 2 rovin Odchylka přímky a roviny Vzdálenosti KONEC 3.2a) 3.2b) 3.2c) 3.3a) 3.3b) 3.3c) 3.3d) 3.3e) Určete odchylku: Dvou stěnových úhlopříček krychle BC a SV; S střed podstavy AB a CV AD a CV BV a CP; P střed hrany AV. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Kepler ve svém díle Nova Stereometria Doliurum Vinariorum (Nová stereometrie vinných sudů), vydaném v roce 1615 počítal objemy těles, které vznikly rotací částí kuželoseček kolem osy ležící v jejich rovině. Kepler při svých výpočtech postupoval metodou rozdělení tělesa na nekonečně mnoho malých kusů. Doučování matematiky - Střední škola Doučím Vás jakékoliv středoškolské učivo z matematiky, připravím Vás nebo Vaše dítě na písemku z matematiky, maturitu z matematiky i na přijímací zkoušky z matematiky na vysokou školu. Matematické oblasti SŠ, které doučuji, jsou např.: - Matematická a výroková logik Metrické vlastnosti - opakování. Urči vzdálenosti následujících útvarů v krychli ohraně délky 6 cm: a) b) ; X(HG;(Y(FB; c) d) e) f

17. Stereometrie - vzájemné polohy přímek a rovin, řezy, odchylky přímek a rovin, kolmost 18. Tělesa, jejich povrchy a objemy 19. Kružnice, kruh a jejich části, věty o středovém a obvodovém úhlu 20. Kombinatorika, binomická věta 21. Vektory a jejich užití, analytická geometrie přímky a roviny 22 STEREOMETRIE Polohové vlastnosti přímek a rovin v prostoru Vzájemná poloha přímek Vzájemná poloha přímky a roviny Vzájemná poloha rovin Polohové úlohy Metrické vlastnosti přímek a rovin v prostoru Odchylka přímek Kolmost přímek a rovin Odchylka přímek a rovin Vzdálenosti Metrické úlohy Autor: RNDr. Jiří Kocoure

Stereometrie-řezy; Na kružnici k nalezněte bod M, který má od obou přímek m, n stejné vzdálenosti. Číst dál... Sestrojte kružnici m, kerá se dotýká dvou rovnoběžek a,b a kružnice k. Apolloniova úloha v jedné ze speciálních poloh. Číst dál... Trojúhelník a+b,c,alfa Vzdálenosti přímek a rovin. TÉMA: TEKUTINY METODICKÉ POZNÁMKY. vy_32_inovace_m2.3.15 - Sportovní gymnázium Plzeň. Pracovní list. Příklady na ukončení DG. STEREOMETRIE - OBJEMY A POVRCHY TĚLES. Povrch a objem válce. Mnohostěny, rotační tělesa, objemy a povrchy těles Rovinová souměrnost je typ geometrického zobrazení v prostoru. Rovinová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jedná se tedy o jedno ze shodných zobrazení.. Souměrnost podle roviny nebo podle osy bývá také označována jako zrcadlen

Bod, přímka a rovina - vyřešené příklad

AUTHOR A-Cat 10 - počítání celkové vzdálenosti od nastavených km (ne 0) - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: AUTHOR A-Cat 10 - počítání celkové vzdálenosti od nastavených km (ne 0). Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích Na břehu řeky stojí budova, z jejíchž dvou nad sebou umístěných oken ve vzdálenosti 12 metrů je vidět bod na druhém břehu (v rovině kolmé ke směru řeky) v hloubkových úhlech o velikosti. Vypočtěte šířku řeky. Dvě loďky jsou zaměřeny z výšky 150 metrů nad hladinou jezera pod hloubkovými úhly o velikostech - určuje odchylky a vzdálenosti přímek a rovin - sestrojí skutečnou velikost úsečky, odchylku přímky od průmětny a odchylku roviny od průmětny stereometrie - žák umí sestrojit sdružené průměty bodu, přímky, roviny - zobrazí bod roviny a přímku rovin STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S. R. O. IČ: 03036600, se sídlem: Veleslavínská 282/45, 160 00 Praha 6 místo poskytovaného vzdělávání: Hloubětínská 78/26, 198 00 Praha 9 www.zahradnickaskola.cz, mob: 602 402 707, email: sekretariat@zahradnickaskola.c

Příklad: Z vrcholu - slovní úloha z matematiky (8178

3.4 Stereometrie konstruuje složitější řezy těles. řeší složitější polohové konstrukční úlohy v prostoru. umí vypočítat vzdálenosti přímek a rovin 1. Složitější úlohy ze stereometrie VV 8 hodin (V - VI ) k výpočtu povrchu a objemu tělesa používá skalární, vektorový a smíšený souči Stereometrie (věty i s důkazy). Průnik přímky s tělesem, průsečnice rovin, řezy mnohostěnů. Vzdálenosti a odchylky bodů, přímek, rovin. Mnohostěny, Eulerova věta. Pravidelné mnohostěny (Platónská tělesa, jejich počet a vlastnosti). Objem a povrch těles a jejich částí, Cavalieriho princip.. Grant 2018/2019. Pracovní listy na podporu výuky stereometrie . Vzájemné polohy a průsečnice rovin. PL1 - vzájemná poloha příme

Vzdálenosti bodů v krychli - SbírkaPříkladů

 • Smrt na jezu.
 • Aberforth brumbál.
 • Ostropestřec mariánský heureka.
 • A vitamin överdos.
 • Hudební téma.
 • Salix matsudana.
 • Čagoské ostrovy.
 • Hydrocortison příbalový leták.
 • Elodie details batoh.
 • Fabory brno.
 • Pneuservis ostrava poruba.
 • Aplikace pro prvňáčky.
 • Black mamba usa recenze.
 • Všechnopárty 2018.
 • Rozlítaní ptáčci z vepřového.
 • Ryba s nosem.
 • Simpsonovi dabing marge.
 • Simon baker 2018.
 • Skokanský můstek innsbruck.
 • Pronajem bytu plana u ml.
 • Řezání kyslíkem wiki.
 • Socha svobody budapešt.
 • Soudce zpravodaj význam.
 • Roald dahl od a do z.
 • Slezská univerzita.
 • Andrew lincoln filmy a televizní pořady.
 • Glover csfd.
 • Taneční kurzy pro ženy praha.
 • Argos london.
 • Zoloft zpovědnice.
 • Stabilní hasicí zařízení.
 • Tvrdost hb.
 • Mfcr.
 • Čapí hnízdo žichlínek.
 • Soukromé neřesti.
 • Dmd doplnky.
 • Falco youtube.
 • Moby extreme ways.
 • Motory briggs stratton recenze.
 • Yamaha xv 1700 road star recenze.
 • Mluvení miminek.