Home

Baroko architektura znaky

Baroko - Wikipedi

 1. Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika - snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost. Výraz původně snad z port. pérola barroca - perla nepravidelného tvaru, byl původně posměšný, později se vžil jako běžné označení
 2. Znaky. nedůvěra v rozum, absolutizace víry; odvrat od přírody, zaměření k vlastnímu nitru; mysticismus, duchovnost (pravda je člověku zjevena) naturalistická konkrétnost (pocit bezmocnosti, utrpení, bolesti) monumentalita - snaha ohromit člověka, důraz na citovost až exaltovanost, vnitřní napětí, patos, nadsázk
 3. Průčelí, štíty a půdorysy V raně barokních průčelích stejně jako v půdorysech převládají přímky, pravoúhlost a poměrná hmotnost
 4. Znaky barokní architektury. Průčelí, štíty a půdorysy. V raně barokních průčelích stejně jako v půdorysech převládají přímky, pravoúhlost a poměrná hmotnost. Teprve tzv. dynamický vrcholný barok užívá v obrysech i půdorysech křivek a prostory se skládají jakoby z prostupů válců a jiných těles. Průčelí. Štít. Půdorys. Portály. Portály, které v raném.

Co je Baroko? (znaky baroka) Slovníček pojmů z

15.4 Charakteristické znaky 15.4.1 Rané baroko. směs renesančních a barokních prvků 15.4.2 Vrcholné baroko. dynamika stavby i arch. prvků, složité půdorysy (zvláštním směrem je barokní gotika - konstrukce a materiály barokní + gotické arch. prvky - Santini) 15.4.3 Pozdní baroko Barokní architektura Barokní sloh vznikl koncem 16. století v Itálii a do ostatních že pro baroko je typické hromadění tvarů a jejich deformace. který nesl všechny znaky tvořícího se slohu. Vedoucím architektem této generace byl Carlo Maderna. Byl pověřen dostavbo Barokní architektura se dělila na 2 linie: 1. klasicizující baroko - navazovalo na renesanci, je střízlivé a strohé, 2. dynamické baroko - odpoutává se od renesance, vyjadřuje pohyb, linie jsou zakřivené. Stavba na obrázku č.6 je ukázkou linie: klasicizující baroko. dynamické baroko. Jak souvisí s barokem manýrismus

 1. • POZDNÍ BAROKO - větší zdobnost fasád a interiérů - ROKOKO . Typyické znaky: Portál. Okna . INTERIÉR - štuky, plastičnost arch.článků, barevnost, použití zlaté barvy, umělé.
 2. 50 tipů, jak poznat české baroko Vydáno 12. července 2020 Česká barokní krajina, kostely, statky, zámky, usedlosti, ale i drobné sakrální stavby, patří podle některých kunsthistoriků k nejcennějšímu příspěvku, který v oblasti kultury dala Česká země celému světu
 3. Baroko vzniklo v 16. století v Římě a trvalo až do 18. století, i když není možné tento styl přesně vymezit. Lze říci, že baroko vzniklo na pomyslnou objednávku katolické církve - Tridentský koncil, který se konal v letech 1545 až 1563, stanovil jakýsi umělecký kánon, v jakém mělo umění promlouvat s obyčejným lidem v kombinaci s náboženskými myšlenkami.
 4. Baroko vzniklo koncem 16. stol. v Itálii. V ostatních evroých zemích, kde měla převládající vliv (Baroko - architektura, Architektura referát
 5. Očekávaný výstup: uvede základní znaky barokní kultury, její představitele a příklady kulturních památek Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: baroko, architektura, malířství, sochařství, hudba, divadlo Druh učebního materiálu: prezentace Druh interaktivity: aktivit

Baroko, manýrismus - dějepis

Baroko se rozšířilo do celé Evropy v průběhu 17. a 18. století. Proniklo do všech uměleckých a životních projevů (architektura, výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba). Byl to poslední univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy Malířství: o Do malby vnáší jakýsi ruch a pohyb díky světelným efektům dynamické baroko, jehož charakteristickými znaky jsou: - složitý systém křivkového půdorysu (renesanční čtverec, obdélník a kruh jsou nahrazeny systémem elips, parabol a dalších křivek); Kompozice stavby: architektura, jako nejvýznamnější obor umění, jehož úkolem byla representace, usiluje o monumentalitu. Na. Znaky baroka - monumentálnía velkolepé stavby - působí na city člověka -chce dojmout a ohromit - dává na odiv okázalost a nádheru (mnoho ozdob) Světové baroko Nejznámějším architektem a České baroko - architektura Nejvýznamnější stavitelé. Od 16 století se začíná prosazovat nový umělecký směr Baroko -Vzniklo v Itálii. Znaky Baroka: - nedůvěra v rozum, absolutizace víry - odvrat od přírody, zaměření na vlastní rozum - mysticismus, duchovnost - pocit bezmocnosti, utrpení, bolesti (naturalistická konkrétnost) Architektura - kostely, chrámy, měšťanské dom Barokní malířství. Hlavním motivem bylo lidské tělo. Nejvýraznějším prvkem barokního malířství jsoustropní fresky . Nástěnné malby měly za úkol dotvářet prostor

Baroko - architektura - dějiny umění Dejiny-online

Hlavní znaky barokní architektury • projev monumentality: snaha ohromit člověka, důraz na citovost až exaltovanost, vnitřní napětí, patos, nadsázka • kostely měly působit jako obraz nebe přenesený na zem, paláce a zámky reprezentovaly bohatství a moc • půdorysem staveb byla elipsa nebo průniky elips (nekonečno Baroko se projevovalo zejména v architektuře. Jaké jsou jeho základní znaky, a jak se projevovala barokní architektura v Čechách? Barokní architektura a její znaky. Architektura baroka v Čechách prošla třemi fázemi - od ranného baroka, přes vrcholné až po pozdní, které už mísilo své prvky s rokokem - Baroko oproti renesanci dává přednost nepravidelným tvarům. Tyto tvary pak skládá v rozevláté zpodobení pohybu. - Důležitou vlastností baroka je v neposlední řadě přehnaná zdobnost. Právě ta byla mnohým odpůrcům na obtíž. Oblíbenou barvou tak byla zlatá. Stavebním materiálem, byl ten nejdrahší, mramor. Architektura BAROKO. BAROKO. Obecná charakteristika: - dobový sloh, zahrnující časové období 4/4 16. stol. až do pol. 18. stol. - název je dán sekundárně -nejprve jako hanlivé označení stylu, následně je barokní umění rehabilitováno a vsazeno do legitimního dějinného kontextu H. Wőlfflinem v pol. 19. stol. - barokní umění přímo navazuje na manýrismus Rané baroko (jezuitské) - (1595 - 1675) - ovlivněno manýrismem. Mezi nejranější stavby baroka patří : Vlašská kaple v Klementinu (1590-7), kostel Nejsvětější Trojice na MS (1613) postavený Govannim M. Filippim pro německé luterány podle římského kostela stejného jména. Nyní kostel patří karmelitánům a jmenuje se kostel P.Marie Vítězné od r. 1644

Základní rysy barokní architektury. Barokní architektonická tvorba je v opozici k renesančním přímkám, rovným plochám a kruhům. Baroko se snaží být monumentální, porušuje pravidelnost a střídmost. Volí křivky, ovály, plasticky zvlněné a modelované plochy. Je pohyblivé, neklidné, plné nečekaných překvapení a nové bohatým dekorem Označte základní znaky rokokové architektury: anglické parky v bezprostřední blízkosti zámků . barevné vitráže v oknech. budovy zdobené sochami, kamennými vázami . domovní znamení na fasádách měšťanských domů. fasády s bohatou štukovou výzdobou . fontány s bohatou sochařskou výzdobo Microsoft Word - 4-baroko-foto.doc Author: simkova Created Date: 1/24/2007 9:25:07 AM. Nejcharakterističtějšími znaky gotiky jsou lomený oblouk a z něj vycházející klenba a opěrný systém staveb poskytující interiérům gotických chrámů neobyčejnou lehkost a vzdušnost. Ta Architektura gotická, Praha 2001 Handbuch der Kunstgeschichte, Bd. 3., Leipzig 191

Architektura je vznešenější, štíhlejší a odvážnější. Proměňuje se i tvarosloví a používají se tvarově složitější plaménkové kružby a kroužené klenby. Nejznámějším příkladem kroužené klenby je Vladislavský sál na pražském hradě (1490 - 1502), který vznikl pod vedením architekta Benedikta Rejta Architektura: nákladná výzdoba sakrálních staveb (zlato, mramor, štuk) Vnitřní prostory byly složité a bohatě členěné. Vynikající akustika. Na náměstích vznikají morové sloupy, typické jsou kopule, oblouky a štíty u měšťanských domů. lidové baroko neboli tzv. světské stavby. Patří sem boží muka u cest, kaple.

Termínem baroko označujeme období, které trvalo v různých částech Evropy různě dlouhou dobu. Do Čech přišlo baroko, tak jako ostatní moderní směry, o něco později. Baroko následovalo za renesancí, která se snažila racionálně vysvětlit lidské bytí a lidský rozum stavěla až na první místo Otázka: Malířství v baroku Předmět: Dějiny umění/Malířství Přidal(a): skate Malířství jako výtvarný obor nejméně spjatý s architekturou dovolovalo malířům poměrnou myšlenkovou volnost i v katolických zemích. Přesto i v malířství převládal ve Francii barokní klasicismus a v ostatních zemích Evropy radikální dramatické baroko Románská architektura - Karolínská renesance, druhá polovina 8. století až 9. století - Otonská renesance, po rozdělení Franské říše v roce 834 - cca 1000 Románsko- gotická architektura - tzv. přechodný sloh - první polovina 12. stolet Baroko vstupuje do českých zemí společně s epochálními společenskými změnami. Velká část místní aristokracie a intelektuálních elit byla nucena odejít do exilu, docházelo ke konfiskaci rozsáhlých majetků. Na druhou stranu přicházely nové rody a věrná místní katolická šlechta byla odměňována za svou loajalitu habsburské dynastii a povýšila na dvorskou. •Stavby byly stavěny po vzoru staveb, které vznikly na území bývalé říše římské v západní Evropě (Francie, Německo) • Navrhování staveb - zkušenosti, řemesla byla skoro zapomenuta, stavby byly předimenzovan

Umění baroka - Wik

BAROKO - architektura Nástup barokní architektury u nás, je obecně vymezován léty 1620-1675. Po bitvě na Bílé hoře jmenoval Ferdinand II. místodržícími v Čechách Lichtensteiny a na Moravě Dietrichsteiny Selské baroko se na českém území rozvinulo v druhé polovině 19. století především v oblasti jižních Čech, avšak je možné najít také stavby již z první čtvrtiny 19. století. Inspirací mu byly stavební slohy baroko a klasicismus, jejichž prvky viditelně kombinuje. Ať se jedná o mohutné štíty nebo různé ozdobné. Baroko - nejokázalejší a největší období - celkové znaky: útok na smysly, útok na racionalitu a rozum diváka, divadelní efekty, iluze, architektonický ráz neexistující architektura - Francie, Itálie - malířství, sochařství, architektura - rozvíjejí se vyváženě. Baroko je umělecký styl, který vznikl v Itálii a v období od počátku 17. století do poloviny 18. století se rozšířil do celé Evropy v oblastech architektury, výtvarného umění, literatury, divadla, hudby a dalších. Baroko bylo posledním univerzálním jednotným uměleckým stylem celé Evropy. Na českém území najdeme i dnes celou řadu zachovalých barokních památek.

Arial Century Gothic Wingdings 3 Calibri Bookman Old Style Řez 1_Řez 2_Řez 3_Řez Baroko Charakteristika doby Znaky baroka Architektura Barokní architektura architektura Prezentace aplikace PowerPoint Sir Christopher Wren Prezentace aplikace PowerPoint Jan Bernard Fischer z Erlachu Sochařství Sochaři Malířství Malíři Caravaggio. Rokoko bylo nástupcem pompézního stylu Ludvíka XIV., po jeho smrti v roce 1715 se těžkopádné baroko přerodilo do jemného a frivolního rokoka, které odráželo mizející styl krále slunce i lehkovážné poměry mezi francouzskou šlechtou té doby. Po sedmdesáti dvou letech vlády Ludvíka XIV. na trůn nastoupil jeho pětiletý. ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ro čník Září 2012 Obrazová dokumentace VY_32_INOVACE_DVK23/1

Renesance - znaky a historie slohu Archizone

okna baroko. Rozevláté, baculaté křivky se nevyhnuly ani oknům. Barokní okna poznáme podle často až přehnané zdobnosti. Nad okny najdeme ozdobné římsy a oblouky. V interiérech se můžeme setkat s falešnými okny. Tam, kde na jedné straně jsou okna pravá, na opačné straně se objevují imitace oken v podobě tabulkových. BAROKO . r. 1600 končí éra renesance · znaky: zvlněné a nepravidelné formy, křivky, bohatost, zdobnost, sloupy, Patří mezi ně venkovské kostely, zámky se svými zahradami, kláštery či drobná sakrální architektura umísťované na pohledově exponovaných místech, aleje či meze polí a luk, členící krajinu.

Stavební ruch, doprovázený intenzivní činností sochařů, štukatérů, řezbářů a malířů ovládl na počátku 18. století nejen města, ale i moravský venkov. Baroko oživilo starobylá poutní místa a vybavilo je novými tvary. Příkladem mohou být Křtiny u Brna Znaky. jednotné principy a pevný řád; rozumová kázeň (cit podřízen povinnosti a rozumu X baroko) krása je v pravdě a v obrazu přírody; vzor - antické umění; literární žánry. vysoké (óda, epos, tragédie) - o životě vysokých vrstev, např. vladařů, vojevůdců; rýmovaný ver

Pořadem provází historik Vít Vlnas (1998 BAROKO BAROKO - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. - 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol. - 1780 - rokoko PŘEHLED BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ - ALEGORICKÉ MALÍŘSTVÍ - - - Claude Lorain (1600-1682) - Nicolas Poussin (1594-1665) - Petr Pavel Rubens (1577-1640) - Jan Vermeer (1632-1675) - Simon Vouet (1590-1649) BAROKNÍ KLASICISMUS - - Propaganda, skryté pravdy. ♡ OPEN ME ♡ Všechny důležité věci, které potřebuješ vědět, najdeš po kliknutí na ZOBRAZIT VÍCE ↓↓↓↓ Přehled uměleckých slohů od 11. - 20. století, jak jdou p.. V 19. stol. inspirace pro tzv. selské baroko - sloh lidové architektury Baroko šířeno jako součást rekatolizace českých zemí - rozvoj tzv. barokní zbožnosti (viz dále) Nejvíce ze všech slohů ovlivnilo českou krajinu Rokoko Selské baroko Barokní zbožnost ZNAKY: Náboženská bratrstva Rozvoj poutí a procesí Víra v. baroko působí dramaticky, vypjatě a vzrušivě. Dalšími znaky jsou disharmonie, iracionalinalismus (nerozum), nadpřirozenost, nadsázka. Barokní stavby měly zakřivené linie, zvlněné tvary, množství ozdob, atd. Půdorys staveb byl složitě rozložen. do různých čtverců, kruhů a elips

Románská architektura byla evroým slohem středověku, inspirovala se klasickými antickými civilizacemi a ve Francii 12. století z ní vznikla architektura gotická. Mezi typické znaky románské architektury patří směs římských a byzantských prvků, široké masivní stěny, mohutné věže, půlkruhové oblouky, zdobná sloupořadí, křížové klenby a silné pilíře Baroko vzniklo koncem 16. století v Itálii, rozvoj v 17. a 18. století v zemích, Architektura stavělo se - kostely - zámky s dekorativně upravenými zahradami - šlechtické paláce znaky - snaha o vyjádření duševního stavu. Wölfflin definoval baroko jako kulturně historickou a uměleckou epochu ve srovnání s renesancí. Časově barok vyhranil, popsal jeho metody, znaky a zákonitosti a vysvětlil jej v duchu té doby.15 Do té doby bylo baroko ještě Jakobem Burckhardtem považováno za dlouhou postfaci, nekonečný rozklad

Baroko Baroko 17. století Období válek (třicetiletá válka 1618 - 1648) Nejistota, pocity marnosti, pomíjivosti pozemského světa Růst autority katolické církve a absolutistické moci panovníka Znaky: nedůvěra v rozum, odvrácení od přírody, duchovnost, monumentalita - snaha ohromit člověka, zásada kontrastu: krutý ďábel X milostivý Bůh, chudoba lidí X nádhera. Baroko. Přechod z renesančního zaujetí antikou a filosofií k barokní monumentalitě vůbec nebyl jednoduchý. religiózností silně poznamenaný a nejen vůči protestantismu pyšně se nadouvající styl zvaný baroko. Architektura často s královskými výsostnými znaky na lícové straně (například francouzská lilie. Architektura ustupuje zcela do pozadí. Závěre čnou etapou této cesty jsou kostely Dominika Zimmermanna (Wiess, od 1743). P řes veškerou složitost a rafinovanost architektonické složky jsou již zcela ur čující sv ětelné kvality, hranice reálného je zcela set řena Během následujících dvou století se rozšířil do dalších evroých zemí, například do Španělska, Rakouska, Portugalska, Polska i Čech. Baroko se projevovalo zejména v architektuře. Jaké jsou jeho základní znaky, a jak se projevovala barokní architektura v Čechách? Barokní architektura a její znaky Architektura Univerzita Karlov

Architektura prahy

15 Architektura a stavitelství barok

Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský.Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později. V Německu a střední Evropě trvala až do počátku 16. století, kdy se v Itálii a Francii již prosadila následující renesance V ženském oděvu přetrvává jednoduchá spodní košile s hladkými rukávy, nejčastěji v červené barvě. Důležitým prvkem oděvu je korzet, který má hluboký výstřih a vpředu vybíhá do špičky, má ramínka, která jsou připojena mašlemi Výstava Architektura v prostoru a čase - Baroko. Časové zařazení 16. stol. vznik a rozvoj v Itálii Od roku 1620 do 1780 sloh importován na území dnešní České republiky Rané baroko • Vrcholné baroko • Pozdní baroko • Rokoko. I. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ ZNAKY.

Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Manýrismus - přechod mezi renesancí a barokem, usiluje o tvorbu podle nejlepších osvědčených způsobů a metod, využívá osvědčené prostředky a postupy, jak v umění, tak v literatuře, důraz kladen na vnitřní zážitky a prožitky umělce, neinspiruje se tolik přírodou, ale spíš vlastní. KLASICISMUS (2.pol.17.st. - 18.st.) Umělecký styl, který byl reakcí na baroko, vyznává rozum, pravidla a řád. Krásu spatřuje v pravdě a zobrazování podle přírody.Kolébkou klasicismu byla Francie - klasicismus (z lat. classicus = vynikající, vzorový, dokonalý). Lit. byla rozdělena na vysokou a nízkou, oddělena tragičnost od komičnosti renesance, baroko, klasicismus, romantismus, secese Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Výklad Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání -druhý stupeň Typická věková skupina 14 -15 let / 9. ročník Období tvorby DUM 7/201 Baroko přineslo oživení volné krajiny a intravilánu měst a městeček Plzeňska četnými kamenosochařskými výtvarnými díly. (Josef a Ondřej). Kamenné skulptury, boží muka, kříže a drobná sakrální architektura lemují cesty a zdobí četné návsi českého jihozápadu. K pozoruhodným sochařům Plzeňska patří.

rané baroko (do r. 1680) vrcholné (1680-1740) pozdní (přechod k rokoku, do 70. let 18. století) Znaky baroka: důraz kladen na víru, obracení se k vlastnímu nitru monumentalita - snaha ohromit staví na protikladech - nicotnost pozemského života ve srovnání s životem věčným, nedokonal Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ základní znaky slohu a významné renesanční umělce. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova renesance, malířství, sochařství, stavitelství, písemnictví Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žá Znaky - baroko má ohromovat, fascinovat a působit na smysly, cit nadřazen rozumu. - mělo by být srozumitelné. - působí dramaticky, vypjatě, vzrušivě... Architektura Se šíří se ve dvou podobách. Na sever v dynamičtější variantě. Do Francie však v klasicizující podobě, která je spojena s renesanční tradicí

Barokní architektura - referát - Seminárky, referáty

Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika - snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost.Výraz původně snad z port. pérola barroca - perla nepravidelného tvaru, byl původně posměšný, později se vžil jako běžné označení Baroko baroko umělecký sloh období (17. - 18. století) Znaky dokonalé zasazení staveb do krajiny lázně Kuks se zámkem a špitálem, areál zdobí sochy ctností a architektura) malíři pracovali s kontrastem (protiklad), např. světlo a tma Baroko se jako nový umělecký názor nejdřív projevil v obrazech MichelangelaMerisiho zvaného Caravaggio. Caravaggio. Oprostil se od manýristických vzorů a vrátil se ke studiu reality. Je zakladatelem Barokního realismu baroko = perla = pokřivený (i architektura má tyto znaky, stavby mají bohatě členěný půdorys, linie jsou prolamované - památky: chrám sv. Mikuláše v Praze, kostel Panny Marie v HK, Svatý kopeček Olomouc, zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, Kuks, Jaroměřic

HISTORIE ARCHITEKTURY - BAROKO - Novověk — testi

baroko (17. a počátek18.století) Pakliže vrcholná renesance byla především pod Španělským vlivem, barokní módu v první polovině 17. století opanoval vliv Holandska. Do oděvu se také promítl vliv třicetileté války, který přinesla s sebou důraz na vojenskou uniformu. Prvky z ní se potom objevovaly i v civilní mužské. Baroko architektura znaky. May 8, 2015 / By Alma / In Uncategorized. Jeho charakteristické rysy . Portály, které v raném baroku navazují na portály renesanční, se stávají v 18. Architektura a stavitelství baroka. Seznámíte se s charakteristickými znaky stavitelství baroka Středočeský kraj Baroko je ve Středočeském kraji představováno stavbami typickými pro toto období, církevními stavbami a zámky, z nichž některé významným způsobem representují vývojové etapy baroka u nás: Rané baroko - kostel P. Marie ve Staré Boleslavi, dynamické baroko - kostel v Obořišti, barokní gotika - katedrála P. Marie v Sedlci, pozdní baroko, rokoko.

Architektura vychází z antického stavitelství. Hlavními znaky jsou řecká sloupořadí, opět přichází ke slovu kupole, valená klenba, nosná zeď. Všechno musí být v harmonických vztazích, důležité je vyvážení vodorovných a svislých linií Rané baroko (jezuitské) - (1595 - 1675) - ovlivněno manýrismem. Mar. 2. Renesanční architektura (1493 - 1614) 1493 - Vladislavský sál 1614 - dokončena Matyášova brána, císař odchází do Vídně. Baroko se vlastně dělí na tři slohové proudy a to na barokní realismus, barokní klasicismus a radikální barok. Vedle patrných rozdílů mají tyto proudy i společné znaky. Jedním z nejdůležitějších je iluze, která prostřednictvím divadelních efektů útočí na smysly, city i rozum diváka Barokní architektura se vyznačuje velkou zdobností, nadýchaností, dynamickými tvary, ornamenty, vlnitými křivkami (patrné na průčelí, římsách) a osovou souměrností většiny staveb

Gotika-architektura-St

Baroko - baroko nebyl pouze umělecký směr, byl to i způsob života 17. a 18. století. Úkol č. 1. Zjisti, z kterého slova a řeči pochází slovo baroko. Baroko je charakteristické - nádherou, vznešeností - velkolepostí - monumentalitou - návrat ke zbožnosti - andělíčci - inspirace antikou. Úkol č. Barokní literatura . Baroko (barroco = perleťový šperk, není jisté) - směr, který zasahuje do všech oblastí umělecké tvorby, vznikl v polovině 16. století v Itálii a Španělsku, poté se šíří do Evropy, trvá do pol. 18.stol. - z renesance zachována touha po poznání, pozemský život je však chápán jako nepodstatný, důležitější je život posmrtný Stáhněte si úžasné obrázky zdarma s motivem Baroko. Volné pro komerční užití Není nutné uvádět zdro Architektura v Čechách a na Moravě Periodizace. raná renesance - Jagellonská (1490 - 1530) vrcholná renesance - česká (1530 - 1580) pozdní renesance - Rudolfinská (1580 - 1620) souběžnost 2 slohů (renesančního a pozdně gotického) gotika doznívala u chrámových staveb, kostelů, klášter

Typické znaky. V jednotlivých krajinách má rozličné, nezriedka protichodné podoby. Taliansky typ architektúry (tzv. dynamický) tohto obdobia sa usiloval vniesť do stavieb zdanlivý pohyb, prostredníctvom zložitého pôdorysu z rôznych geometrických tvarov, zvlnených fasád a premodelovaných stien Nádherné ilustrace zobrazují nejvýraznější znaky každého slohu i vybrané stavby. Téma je rozděleno do dvou částí: tento díl je zaměřen na baroko, klasicismus, neostyly a styly 20. století. Naučné karty jsou moderní formou poznávání pro všechny generace

PPT - BAROKO PowerPoint Presentation, free download - ID

Konkrétne znaky. Vznik opery - hudobný žáner. Prvá opera sa volala Dafné (nezachovala sa). Prvá zachovaná sa volá Euridika. Obe sú dielom Jacoppa Periho. Vznik divadiel určených na hudbu - niekedy sa tiež nazýva opera. Dovtedy sa hudba prezentovala najmä v kostoloch a v panských sídlach - znaky barokní melodiky: - vnitřní členitost, sepětí s harmonií, bohatší uplatnění chromatických postupů (v renesančních mších a motetech plynula melodie v plynulém, vnitřně téměř nečleněném proudu, pohybovala se v rámci diatoniky), - různé typy melodiky: - vokální melodika recitativního typ Architektura Hlavními znaky secesních staveb jsou křivka a rostlinný ornament. Moderní konstrukce Př. Gustav Eifel V Americe se uplatňují nové konstrukce. Stavba mrakodrapů. Anonio Gaudí Řada originálních staveb inspirovaných dálným východem a středověkem. Chrám sv. rodiny v Barceloně Malířstv Tento web vznikl a běží od roku 1998 bez jakékoliv podpory evroých fondů, jakož i bez podpory fondů krajských funkcionářů. Poděkování za poskytnutí podkladů - Především panu Ing.Borisu Trantinovi, jehož práce tvoří základ webu.Dále pak Igoru Heinzovi, Ivanu Kolomazníkovi, Jindrovi Müllerovi, Helze Hoškové, Květoslavě Vidimské a Ing. Bc. Ivaně Lukešové za. Architektura Typickými stavbami jsou banky, vládní, administrativní a hospodářské budovy, divadla či nemocnice. Základními architektonickými znaky klasicismu jsou sloupy a pilastry vycházející z římských řádů, dvojitá obdélníková okna s rovným nadpražím, portály s polokruhovým nebo též rovným nadpražím a. baroko Text dotazu. Dobrý den, prosila bych charakteristiku baroka - znaky malířství,sochařství a architektury a hlavní představitele. Odpově

 • Zabavne testy cz.
 • Noční pacov 2018.
 • Autobusy karlovy vary chodov.
 • Velkoobchod rendl.
 • Eidam lidl.
 • Daruji bernaka.
 • Luk pro začátečníky.
 • Enchilada omáčka.
 • Muškátový květ křížovky.
 • Batáty veganské recepty.
 • Nikon fx.
 • Lana dark paradise chords.
 • El gaucho steak.
 • Zimní horolezecká obuv.
 • Primalex na vápno.
 • Nejlepší plastická chirurgie v čr.
 • Prodám rc loď.
 • Kočky rozdělení.
 • Lumparium pardubice.
 • Úklidová firma sylva.
 • Charlotte ronson.
 • Sono vs ultrazvuk.
 • Slovní úlohy násobení 2.
 • Salát ze špenátu.
 • Edmonton oilers češi.
 • Chytne světlá barva na tmavé vlasy.
 • Prices petra jordan.
 • Zaokrouhlení koeficientu dph.
 • Dámská peněženka calvin klein.
 • Kouzlo aby se ozval.
 • Creutzfeldt jakob.
 • Doplněk stravy před cvičením.
 • Alza doprava zdarma.
 • Kožní onemocnění koček.
 • Skopové recepty.
 • Co je koncentrát.
 • Nejlepší ojetiny do 300 000.
 • Axl rose children's.
 • Foťák.
 • Wellness s vínem.
 • Co je komerční použití.