Home

Protokol měření napětí a proudu

Měření napětí a proudu - laboratorní protokol - Seminarky

Výstupem měření v laboratoři je technická zpráva protokol ve kterém jsou grafy odměřených závislostí. Žárovka se proto měří jako první úloha stále stejně i po sto letech. Jen po několika neúspěšných pokusech o sebevraždu elektrickým proudem už studenti neměří žárovky na síťové napětí Napětí i proud nám dávají představu, co se děje uvnitř obvodu a obě jsou na sobě závislé. V uzavřeném obvodu nemůže existovat napětí bez proudu a naopak. Proto se jim říká základní obvodové veličiny. Určitě víte, že na bateriích je napsáno jaké napětí lze na jejich svorkách naměřit Měření tuhosti pružiny (Vernier) septima - III.ročník: Zapojování obvodů Měření proudu a napěti 0512 Měření napětí, proudu a odporu 2012 0512 Měření napětí, proudu a odporu 2012 1st

Protokol žárovky v program Graph Student

Zpravidla jsou to ty, které na měření střídavého napětí mají jen dva rozsahy, 200V a vyšší (600, 750 nebo 1000V) Zatímco voltmetr se připojuje paralelně k obvodu nebo ke svorkám, kde se napětí zjišťuje, při měření proudu se obvod někde přeruší a ampérmetr se vloží do série s měřeným obvodem Impedance je fyzikální veličina vyjádřená komplexním číslem (obsahuje reálnou a imaginární složku) popisující zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence.Podobně, jako elektrický odpor charakterizuje vlastnosti prvku pro stejnosměrný proud, impedance charakterizuje. Zkouška plechu dle Erichsena - laboratorní protokol: 531x: 5. Měření výkonu střídavého proudu - laboratorní protokol: 473x: 6. Můj postoj ke sportu - anglicky: 399x: 7. Měření spotřeby elektrické energie pomocí elektroměru - laboratorní protokol: 329x: 8. Vzory dvou dopisů Odboru životního prostředí Městského úřadu.

Napětí, proud a Ohmův zákon - uArt

Měření elektrického proudu a napětí Pro měření velikosti napětí a proudu střídavého proudu používáme měřící přístroje, jejichž ručička se vychyluje jen na jednu stranu (bez ohledu na směr). Na měřících přístrojích máme přepínač mezi měřením stejnosměrného a střídavého proudu 1. Měření a regulace elektrického proudu 2. Měření a regulace elektrického napětí 3. Měření odporu přímou nepřímou metodou 4. Měření indukčnosti nepřímou metodou 5. Měření kapacity přímou a nepřímou metodou 6. Měření na RLC obvodu 7. Měření činného výkonu 8. Měření kmitočtu a fázového posun Zkoušečku napětí a proudu, vybavenou dvěma měřicími hroty, Klešťový multimetr, pro bezkontaktní měření. Výběrem zkoušečky napětí a proudu získáte měřicí přístroj, který poskytuje zvláště přesné výsledky měření. Obě měřicí elektrody jsou totiž pevně spojeny s měřicím přístrojem 4.Měření střídavého proudu a napětí - etalony, volba a zapojení měřicích přístrojů do obvodu, změna rozsahu. 5.Měření výkonu a práce stejnosměrného, jednofázového a trojfázového střídavého proudu - měřicí metody, přístroje. 6.Měření odporu stejnosměrným proudem - měřicí metody, přístroje

Protokol Měření Od: john* 04.10.11 18:30 odpovědí: 6 změna: 05.10.11 17:42. Samozřejmě pokud by záměr byl, zjistit odpor ze známého napětí a proudu, bylo by na místě užít Ohmův zákon. Ale mně připadá, že jde o to, ten Ohmův zákon jaksi experimentálně odvodit. Pak snad ho nebudu vypočítávat. aké vlastně bylo. lovat do stejného grafu (činnost již znáte z měření na rezistorech). Napětí přidávejte ovladačem vel-mi jemně, měření ukončete po dosažení proudu 40 až 50 mA a co nejrychleji pak stáhněte napětí zpět na nulu. Jedině v této poloze ovládacího knoflíku můžete provádět připojování dalších součás-tek Měření napětí a proudu patří k základním dovednostem. Tato disciplína zaznamenala v uplynulých 25 letech s rozvojem elektroniky prudký rozvoj. Komerčně dostupné multimetry vybavené řadou funkcí v ceně kolem 3000 Kč představují ve srovnání s praxí před 25 lety velmi mocnou pomůcku

Video: ukazky - gymnachod.c

Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a

 1. Název materiálu:Měření elektrického proudu Druh materiálu:Výuková prezentace doprovázená procvičovacími úkoly. Cíl: Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora k výuce měření elektrického proudu. Jednotlivé snímky jsou doplněny animaceni, které umožňují učiteli zapojovat žáky do diskuz
 2. 7 Protokol o kusové zkoušce 7 6. transformátory (senzory) proudu a napětí, KEVCD B, určené pro provoz ve vnitřních podmínkách. Týká se následujících výrobkových variant: Kn Jmenovitý převod při měření napětí cl. Třída přesnosti Ku Činitel zvýšení napětí (angl. voltage factor
 3. - 3 - Příprava: 1. a) Prohlédni si žákovský přístroj pro měření elektrického proudu a napětí. 2. a) Zapiš název přístroje, použiješ-li ho k měření elektrického proudu. b) Nakresli jeho schematickou značku. c) Zapiš všechny měřicí rozsahy, které můžeš při měření elektrického proudu tímto přístrojem použít. d) Pro každou stupnici zapiš hodnotu.

1 Měření elektrického odporu přímou metodou 2 Měření vnitřního odporu zdrojů napětí 5 Závislost induktance a kapacitance na frekvenci harmonického proudu. přímé měření proudu do ±5A, napětí do ±500V DC; možnost měření absolutní hodnoty a invertování signálu; přesnost <0,1%; časová konstanta < 1ms, volitelná až na 300ms; izolační pevnost vstup/výstup + napájení 4kV; pomocné napájení 24V DC ±25 Laboratorní práce č. 4: Měření kapacity kondenzátoru pomocí střídavého proudu Pomůcky: Síťový transformátor, dva kondenzátory, reostat, voltmetr, ampérmetr, spojovací vodiče. Teorie: Kapacita C vodiče je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost vodiče přijmout při dané hodnotě napětí U určitý náboj Q.. Popis produktu Se zkoušečkou napětí a proudu testo 755-2 jste vybaveni pro téměř všechny úkoly v elektrotechnice. Zkoušečka je vhodná jak pro detekci výskytu napětí nebo odpojení od zdroje, měření úrovně napětí nebo provedení zkoušky vodivosti, tak také pro měření průchodu proudu nebo proudové spotřeby

Samozřejmě platí, že použité měřicí napětí musí být menší, než je mezní napětí kondenzátoru. Princip je jednoduchý, stabilizátor LM317 spolu s rezistorem tvoří zdroj proudu (cca 57 mA), který nabíjí kondenzátor, na němž snímáme napětí osciloskopem K měření proudu protékajícího měřeným fázovým vodičem slouží ohebný snímač proudu. Pro napájení MEg70 se spotřebou kolem 40 mA z napětí 12 Vss a sériovou komunikací slouží dvě čtyřpólové pružinové svorkovnice umožňující snadné sériové řazení monitorů MEg70

Výsledky měření zapište do tabulky a vypočítejte, jak se s rostoucím napětím mění odpor rezistoru: U/V 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 I/ A R/: Sestrojte voltampérovou charakteristiku rezistoru a graf závislosti odporu rezistoru na napětí. 3. Měření závislosti proudu na napětí u termistoru 21- Měření na log. TTL obvodech I 20 Mereni charakteristik optoclenu 17 Mereni VA charakteristik diaku 16 Měření VA charakteristik polovodičů 16 Mereni VA charakteristik polovodicu 15 Měření ztrát v železe 12 Měření činného výkonu dvěma wattmetry Úloha I.18 - Měření výkonu stejnosměrného proudu ELEKTRONICKÉ MĚŘENÍ. Postup měření. Spustíme vzdálený experiment VeLMA - Voltampérová charakteristika žárovky. Pomocí posuvníku (PC) či tlačítek + a - (tablet) postupně nastavujeme různé hodnoty elektrického napětí na žárovce.V jednotlivých okamžicích odečítáme hodnoty el. napětí a el. proudu, které zapisujeme do tabulky 2. Zpracujete protokol měření obsahující: seznam členů týmu, tabulku změřených a vypočítaných hodnot, graf závislosti napětí na proudu a stručný popis měření. 3. Určete, za jakých podmínek byl výkon článku nejvyšší. 4. Protokol odevzdáte v papírové podobě v první společné hodině dalšího školního týdne

Kn Jmenovitý převod při měření napětí ku Činitel zvýšení napětí (angl. voltage factor) cl. Třída přesnosti Ipr Jmenovitý primární proud Usr Jmenovité sekundární napětí ve voltech, odpovídající dané jmenovité frekvenci fr Jmenovitá frekvence v Hz Cfs. Korekční činitele použité pro senzor napětí a proudu Měření proudu se zkoušečkou napětí? Moderní zkoušečka napětí a proudu testo 755-1 toto umožňuje - a je tedy ideálně vhodná pro jakékoliv každodenní úkoly v elektrotechnice. Automatické zapnutí přístroje při detekovaném napětí a praktické rozpoznání měřené veličiny Vám umožní pracovat pohodlněji, než kdy dříve

Impedance - Wikipedi

Datum měření: Protokol číslo: Třída: Teplota vzduchu: OC Vypracoval: Hodnocení: Tlak vzduchu: hPa Vlhkost vzduchu: % Měření proudu a napětí Úkol: 1. Změřte proud a svorkové napětí žárovky, a diody 2. Vypočítejte elektrický odpor žárovky, diod Při najíždění je možno vidět na panelových přístrojích proudový odběr a úroveň budicího napětí. Při překročení proudu 14A (odpovídá 3kVA) dojde k vybavení ochrany A15, která v mžiku odpojí transformátor od buzení (zhasne červená signálka). Protokol o kusové zkoušce rozsahy měření přepínatelných. Zvětšujeme postupně napětí na ní a do tabulky zapisujeme odpovídající hodnoty napětí a proudu. Hodnoty nakonec znázorníme graficky. Stejné měření provedeme v závěrném směru (tj. směr proudu jde proti šipce). Výsledky: Tabulka 1: Naměřené hodnoty napětí na diodě a proudu, který jí prochází - propustný směr

Beha-Amprobe 2100-DELTA - Zkoušečka napětí a proudu v souladu s ČSN EN 61243-3 Jsme zde stále pro vás! C.A 1900 - termokamera pro měření teploty lidského těl Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 8. ročník, který prakticky ověřuje měření elektrického proudu a elektrického napětí v obvodu. Autor: Mgr. Marek Killar (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstu Voltampérová charakteristika (VA-charakteristika) je závislost mezi elektrickým napětím a proudem, případně její grafické znázornění.U dvoupólových elektrických prvků, jako je rezistor, fotovoltaický článek, akumulátor nebo dioda, se jedná o závislost proudu protékajícího prvkem na napětí na jeho svorkách.. U iontového kanálu voltampérová křivka popisuje.

Měření výkonu střídavého proudu - laboratorní protokol

 1. Pro potřeby měření elektrické energie je nutné měřit odděleně odebíranou a spotřebovávanou elektrickou energii v čase v třífázové síti, a to v jednotlivých fázích. Měřeny jsou napětí a proudy snímané pomocí převodníků. Měření proudu se realizuje proudovými transformátor
 2. Vypracovat protokol o měření. Pomůcky Počítač s připojením na internet. Schéma Obr. 2: časový diagram napětí a proudu pro různé frekvence. Sériový obvod RLC - strana 4/5 části stránky si zvolte měření napětí na R a sledujte graf, který zobrazuje časový diagram napětí (modrá křivka) a proudu (červená.
 3. z Ohmova zákona změřením napětí na rezistoru a proudu procházejího rezistorem v jednoduchém elektrickém obvodu. Obě hodnoty srovnejte s hodnotou, kterou uvádí výrobce rezistoru (dekódováním barevného značení rezistoru). 2) Vypracujte protokol o vašem měření a do jednoho týdne jej odevzdejte vyučujícímu
 4. O provedených zkouškách se musí vyhotovit protokol. 3. dlaně a k ní se připojí jeden pól zdroje měřicího napětí pro měření izolačního odporu. Druhý pól Příklad zapojení při měření proudu ochranným vodičem nebo rozdílového proudu je na obr. 12
 5. 5. Měření stejnosměrného proudu a napětí - etalony, volba a zapojení měřicích přístrojů do obvodu, změna rozsahu. 6. Měření odporu stejnosměrným proudem - měřicí metody, přístroje. 7. Měření impedancí - měřicí metody a přístroje, teorie obecného můstku. 8

Přesné měření napětí se zkoušečkou napětí a proudu Testo

 1. Výběrem vhodného měřicího transformátoru proudu lze na kterémkoli kanálu provádět citlivá měření AC, pulsačních DC, DC proudu. Spolu s měřicími transformátory proudu je schopny detekovat a vyhodnocovat poruchy reziduálních i provozních proudů v uzemněných napájecích soustavách. Využívá až 12 měřicích kanálů
 2. Měření proudu a napětí, vlastnosti elektrických přístrojů Cílem úlohy je praktické i teoretické seznámení studentů s problematikou základních měření v oblasti elektřiny (a zprostředkovaně i magnetismu). snad s výjimkou příliš malého počtu dostatečně odolných vodičů proudu. Také se občas nedostává.
 3. Navrhni tabulku měření. Ze získaných hodnot měření nakresli VA charakteristiky rezistoru a žárovky. Diskutuj platnost Ohmova zákona pro část elektrického obvodu pro rezistor a žárovku. Vypracuj laboratorní protokol. LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1992
 4. zejména převod měřicího transformátoru proudu ( MTP ), typ připojeného napětí ( přímé měření nebo přes měřící transformátor napětí MTN a jeho převod ) a způsob připojení ( 1f, 2f, hvězda, trojúhelník nebo Aron ). Dlouhým ( cca 6 s ) stiskem přejdeme do nastavení parametrů
 5. Pro podrobnou analýzu 3f sítě (měření a sledování sdružených a fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v síti nn atd.) můžeme využít modul SMM33 připojený na komunikační kanál základního modulu Foxtrot
 6. řešíme voltampérové charakteristiky - tj. závislost proudu protékajícího spotřebičem na napětí. Pro tato měření jsem si demonstrační sadu elektrických obvodů (viz samostatný článek) doplnil souborem překližkových panýlků s rezistory a LED různých barev. Panýlky mají zespodu přilepeny magnety
Proudový zdroj pro testování LED - CS-035 | ATEsystem

pole, lze tato nežádoucí napětí vyloučit určitým postupem při měření: Budeme postupně komutovat směry megnetického pole a proudu a získáme tak čtyři různá napětí, ze kterých určíme napětí, které mění znaménko pouze při současné změně magnetického pole i proudu. Hallovo napětí pak určíme takto: UH = (1/4. Teorie Voltampérová charakteristika. Voltampérová charakteristika je jedna za základních charakteristik uváděných u elektrických a elektronických prvků. Voltampérová charakteristika je graf závislosti proudu procházejícím spotřebičem na elektrickém napětí, které je na spotřebiči připojeno

17PBBEM - Elektrická měření predmety

Datum měření 13.05. 03 Stud.rok 2002/03 Elektrický odpor (rezistance) vodiče je podíl stejnosměrného napětí na vodiči a proudu , který jím prochází. Tato věta vyjadřuje Ohmův zákon v integrálním tvaru, Protokol 1 Měření účinnosti,směšovaní. Protokol: Modbus RTU dle specifikace V1.02 z roku 2006: Výchozí nastavení Přesnost měření napětí: 0,2% rozsahu: Rozsah měření napětí Rozsah měření proudu-20..+20 A: Počet kanálů měření. 2. Napětí U a proud I v obvodě měníme změnou odporu posuvného reostatu, pří-padně si vypomůžeme změnami napětí zdroje (u odporů vyšších hodnot). 3. Měření provádíme desetkrát při zapojení tří různých odporů. 4. Z hodnot napětí a proudu v obvodu ověříme platnost vztahu (3) a stanovíme kon-stantu R. 5

Protokol Měření - Poradte

Kontakty +420 556 685 111 +420 556 685 425 zam@zam.c Tabulka měření a) měření napětí Číslo měření Měřící rozsah stupnice Odchylka měření 1 b) měření proudu Číslo měření Měřící rozsah stupnice Odchylka měření 1 c) přehledná tabulka měření Číslo měření 1 9. Výpočet odporu R' z naměřených údajů 10

Měření elektrického napětí a proudu

Měření unikajícího proudu se provádí na svařovacím obvodu a na primárním obvodu. Při měření na primárním obvodu lze použít buď metodu měření proudu protékajícího ochranným vodičem, nebo metodu měření rozdílového proudu. Zapojení při měření je uvedeno dále Výsledky prověrky (měření proudu a napětí): 1(1-) 3x, 2) 0x, 3(3-) 8x, 4(4-) 4x, 5) 3x. Na to, že žáci měli rozdány otázky a všechny jsme je při hodině prošli, prověrka nedopadla nejlépe. Pokračuje téma: Ohmův zákon Plně programovatelný typ vstupního signálu - Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, reostat, potenciometr, termočlánek, unifikované napětí a proud Různé měřicí senzory teploty, dále měření napětí a proudu 2 logické galvanicky oddělené vstupy 2 logické galvanicky oddělené bezkontaktní výstupy Komunikační protokol MODBUS TC

Převodníky DC napětí a proudu Rawet s

Protokol 2. BMVE - Měření v elektrotechnice. Hodnocení materiálu: Další kritéria výběru - při měření na střídavých rozsazích je rovněž důležité vědět, jakým způsobem pracuje převodník střídavého napětí na stejnosměrné (AC, DC). Jednodušší přístroje měřenou veličinu pouze usměrní a střední. Multimetr Voltcraft VC-185 s rozsahem měření napětí až do 600 V je také určen ke spolehlivému a bezpečnému profesionálnímu měření proudu (0,1 µA - 10 A) a odporu (0,1 Ω - 60 M Ω). Bonusem je i měření frekvence a kapacity, test diod a průchodnosti a funk.. Spustíme měření stejně jako v bodě 1 a provedeme měření pro cívku s jádrem sestaveným, s posunutou částí I, s odstraněnou částí I a při nahrazení části U částí I uvnitř cívky. Měření opět zobrazujeme do stejného obrazu a výsledek měření uložíme. Protokol Název: Napětí indukované změnou proudu v cívce. Adaptér pro měření napětí DATCOM-V1 je modul určený pro připojení k elektronickému záznamníku dat DATCOM. S jeho pomocí je možné rozšířit elektronický záznamník dat tak, aby měřil a zaznamenával časové průběhy elektrického napětí s úrovní max. ± 60Vdc Měření provádíme porovnáním s měřicím zařízením umožňujícím definování tvaru křivky napětí a proudu. VN zkoušky ochranných pracovních pomůcek V naší zkušebně ochranných bezpečnostních pomůcek, která je členem Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN), provádíme zkoušky pracovních a ochranných pomůcek.

Jak na měření elektrické sítě - ABC podnikání

Z takto naměřené hodnoty úbytku napětí a hodnoty pocházejícího proudu se vypočítá velikost přechodového odporu. Měření se provádí na přístroji s třídou přesnosti minimálně 0,5 a naměřené hodnoty musí být čteny ve druhé polovině rozsahu přístroje hodnoty napětí a proudu do tabulky. e) Změňte polaritu zdroje a celé měření zopakujte. f) Ukliďte vybavení. Domácí část: protokol o laboratorní práci. Protokol bude obsahovat: • název laboratorní úlohy, datum měření, jména členů skupiny • seznam pomůcek, stručný popis měření, schemata zapojen Měření proudu pomocí zkoušečky napětí? Inovační přístroj testo 755-1 to umožňuje - a hodí se proto pro téměř všechna každodenní měření v oblasti elektro. A díky praktické automatice zapnutí a automatickému rozpoznání měřené veličiny pracujete s tímto přístrojem tak bezpečně, jako nikdy doposud

Datum měření: Protokol číslo: Třída: Teplota vzduchu: OC Vypracoval: Hodnocení: Tlak vzduchu: hPa Vlhkost vzduchu: % Měření proudu a napětí v elektrickém obvodu Úkol: Sestavte jednoduchý elektrický obvod ze zdroje napětí, žárovky, vodičů a spínače. Pomůcky: Souprava pro elektřinu, ampérmetr, voltmetr 53 RS 1k5 Zkušební svorky RB 500 Ω 0,22 μF 0,022 μF U I PE = U/ R S 10 k Obr. 4 Měřící obvod pro měření unikajícího proudu Obr. 5 Příklad měření primárního unikajícího proudu přístroji z produkce Metra Blansko a.s. (PU298 - PD294) Napětí naprázdno Napětí naprázdno se měří mezi výstupními svorkami svařovacího obvodu

Socket-B Dálkově ovládaný zásuvkový adaptér, černý - ATISElektroměr jednofázový, jednotarifový, 80A | FVE-MP

Zkoušečka napětí a proudu testo 755-2 Odpor Elektrické

Měření L a C osciloskopem « RoboDoupě - web nejen o robotic

Jednofázový elektroměr mechanické Finder 7E

Měření elektrické energie a kvality napětí - ElektroPrůmysl

Tester autobatérie záťažový LED – VMauto

Firma Jeti model vyrábí jako doplněk k systému Duplex mj. senzory MUI (voltage & current telemetric sensor) pro měření, zpracování a výpočty elektrických veličin. A právě senzory MUI a jejich možnosti mě vedly k napsání tohoto příspěvku. Jak již napovídá název senzorů, jsou určené k měření napětí a proudu Monitoring napětí: V ff + V fg s úhlem, V NE (netočivá složka napětí) Monitoring proudu: fázově selektivní I Ø15 min, I max 24h/7d/365d,I E Monitoring zátěže: P, Q, S, cos φ, f a směr toku výkonu Komunikace na SCADA: 4 relé (Alarmy) + RS485/MODBU Měřená napětí i proudy mají frekvenci shodnou s U napáj a tvoří trojfázový systém. Veličina Rozsah Nejistota Poznámka 3 × U U rms 230 V (0 - 345 V) ± 0,2 % Efektivní hodnota napětí 3 × I I rms 1 A (0 - 1,5 A) 5 A (0 - 6,5 A) ± 0,3 % Efektivní hodnota proudu Význam použití měření na nn vývodech a v nn skříních energetických provozů je vidět na obr. 2 změřeném soupravou monitoru MEg71 a měřicí lištou MEgML. Záznam napětí a proudu fáze L1 funkcí záznamník s průměrnými hodnotami za 1 s po dobu cca tří týdnů je vidět na spojitě probíhajícím vyobrazení Senzory a převodníky pro měření fyzikálních veličin - proudu, napětí, teploty, vlhkosti, rosného bodu, rychlosti větru, Datové analogové převodníky(konvertory) rozhraní pro převod spojitého signálu, napětí, proudu, Převodníky rozhraní, RS232 na RS485/422, I/O moduly, I/O pro Ethernet, I/O pro RS232, RS485, I/O pro USB.

 • How the grinch stole christmas 1966.
 • Litinové bočnice lavičky.
 • Yulia zagoruychenko wedding.
 • Fotoaparat typy.
 • Oprava nerovnosti ve zdi.
 • Žatec náměstí.
 • Bramborové knedlíky bez mouky.
 • Jihocinske more konflikt.
 • Nehoda v sedlcanech.
 • Sérum na řasy nanolash.
 • Florabest elektrická sekačka na trávu frm 1800 b2.
 • Attack on titan armin arlert.
 • Střídavá péče podmínky 2016.
 • Han solo film.
 • Baletní představení praha.
 • Záchranářský kurz.
 • Naruto obrazy.
 • Nastaveni fotaku na portret.
 • Kamagra online.
 • Urachus.
 • Lufthansa praha check in.
 • H2o.
 • Pamas.
 • Telomera.
 • Program na screenshot obrazovky.
 • Vestavěné skříně do předsíně.
 • 20th century fox.
 • Endurance.
 • Nobelova cena míru 2019.
 • Pohádkář význam.
 • Energie kinetická a potenciální.
 • Lukoil russia.
 • Ekologické firmy v čr.
 • Držáky palubek.
 • Chytrý region moravskoslezský kraj.
 • Účesy francouzský styl.
 • Prevence stařecké demence.
 • Obchod zaful.
 • Nejznámější čeští umělci.
 • Jak kreslit energeticke obrazky.
 • Pronajem bytu plana u ml.