Home

25 zákona o zaměstnanosti

435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

Pokud požádáte o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 zákona o zaměstnanosti považovány za náhradní doby zaměstnání, budete zařazeni do. Náhradní plnění je jedna ze tří možností, popsaných v § 81 odst. 2 Zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti, jak splnit zákonnou povinnost organizací, mající více než 25 zaměstnanců, zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením. Kdo může poskytovat náhradní plnění Zákon o zaměstnanosti - Přechodná ustanovení. Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 382/2005 Sb. Čl. II 1. Uchazeči o zaměstnání, kterému je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo mu k tomuto dni není poskytována z důvodů uvedených v § 44 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a který ke dni podání žádosti o. 21a) § 18 odst. 2, § 21, 22 a 29 zákona č. 187/2006 Sb. § 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpisy o zaměstnanosti 2009 3 OBSAH Úvod 4 Novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 5 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 6 Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb. a vyhlášky č. 452/2008 Sb NÁHRADNÍ PLNĚNÍ dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 81 Zákona o zaměstnanosti stanovuje všem zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Tuto zákonnou povinnost může zaměstnavatel splnit Dne 25. 2. 2011 byl ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí představen k připomínkovému řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen novela). Tato novela je předkládána jako součást celého balíku.

Portál veřejné správ

 1. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti, ve znění účinném k 14.4.2020 Archiv. A A. č. 435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti. Ve znění: Předpis č. K datu. vkládá slova v § 25 odst. 1 písm. n) Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhláąení ve Sbírce zákonů doąlo dne 6.2.2017..
 2. Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP) ve výši 4 % povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců
 3. (1) Stanoví-li tak zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, může se zadávacího řízení účastnit pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním.
 4. Zákon o zaměstnanosti §5. Zákon o zaměstnanosti § (1-151) Pro účely tohoto zákona se rozumí 1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, 2. nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let
 5. Aktuální novela stávající podmínky § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti mění. Nadále bude možné vykonávat nekolidující zaměstnání v rámci dohody o pracovní činnosti nebo v pracovním poměru. Ovšem souběh dohody o provedení práce a evidence u úřadu práce již není možný

b) zákona o zaměstnanosti odkazem na občanský zákoník, který nyní upravuje institut dohody o srážkách ze mzdy. Dále se jedná o zpřesnění kategorie osob se zdravotním postižením, na které bude poskytováno zvýšení příspěvku podle ustanovení § 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti Stát bude moci v nutných případech ohrožení ekonomiky dlouhodobě podpořit udržení zaměstnanosti formou příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeitu. Vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání v pátek 25. září 2020 schválila návrh příslušné novely zákona o zaměstnanosti. Odsouhlasila také navýšení příspěvku na podporu zaměstnávání. Za dosažitelného se nepovažuje uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou je uznán dočasně neschopným práce, je na mateřské dovolené, vykonává krátkodobé zaměstnání podle § 25 odst. 6 zákona o zaměstnanosti, je zařazen do rekvalifikačního kurzu a dále uchazeč o zaměstnání po dobu 6 měsíců ode dne vzetí do vazby § 29 odst. 2 písm. d) zákona č. 100/1988 Sb. § 25 odst. 3 písm. d) zákona č. 121/1975 Sb. § 17 odst. 3 vyhlášky č. 102/1964 Sb. II. Osoby invalidní v prvním a druhém stupni. Těmito osobami jsou všechny osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány podle zákona o důchodovém pojištění, ve znění účinném. Právní předpisy: § 113 a § 118 zákona o zaměstnanosti, § 25 vyhl. č. 518/2004 Sb. Vloni přijatý zákon o zaměstnanosti i nadále počítá s příspěvky při zřizování společensky účelných pracovních míst. Tímto místem může být i pracovní místo, které zřídil sám uchazeč o zaměstnání (po dohodě s úřadem.

Jaké konkrétní změny přináší Antivirus C | Odborový svaz KOVO

V souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti byl vydán zákon č. 436/2004, kterým se mění 55 dalších zákonů, např. Zákoník práce, Zákon o daních z příjmů. O změnách těchto zákonů vás bude naše společnost informovat v některých z dalších metodických informací, nejdříve o změnách zákoníku práce Zákon o zaměstnanosti § (1-151) § 21 (1) Fyzická osoba, které úřad práce poskytuje služby podle tohoto zákona, je povinna úřadu práce sdělit údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace a dále sdělit.

Potvrzenío výkonu činnostipodle § 25 odst

Vláda 25.9.2020 schválila návrh zákona o zaměstnanosti, do kterého budou zapracována trvalá pravidla pro tzv. kurzarbeit - viz níže k podpoře zaměstnanosti. Návrh příslušného zákona byl v Poslanecké sněmovně projednán v 1. čtení dne 7.10.2020. a konečné schválení lze očekávat nejdříve v prosinci Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzačom o zamestnanie. § 25. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu (1). § 25 § 25 (1) Za výdaje přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění,a náklady spojené s trestem finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů.

Zákon o zaměstnanosti - HLAVA III - PODPORA V

 1. Při posuzování překážky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání podle § 25 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží k ukončení zaměstnání zprostředkovaných krajskou pobočkou Úřadu práce do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2
 2. Potvrzenío výkonu činnostipodle § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti (nekolidujícíhozaměstnání) Stáhnout a vyplnit pouze pro windows. Tiskopis v PDF. Starší vzor. Změny oproti staršímu vzoru. Informace: Formulář se použije jako potvrzení o výkonu činnosti pro úřad práce
 3. zákona o zaměstnanosti, úřad práce vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence u chazečů o zaměstnání, pokud nastala některá ze skutečností bránící vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, která je uvedena v § 25 téhož zákona, s výjimkou skutečností uvedených v odst. 2 písm. a), d) a e)
 4. istrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a.
 5. Po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nemůžete požádat o zprostředkování zaměstnání a vzetí do evidence uchazečů o zaměstnání, i když v jejím průběhu Váš pracovní poměr skončil (§ 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 6. 312/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; Usnesení č. 376: čj. 311/20 Návrh na změnu programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Futur
 7. Na základě zákona o zaměstnanosti 435/2004 sb., § 81 Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu těchto osob to v povinném podílů 4 % k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Pokud firma nezaměstnává požadovaný počet OZP může tuto povinnost splnit.

Zaměstnanost: překážky zařazení do evidence uchazečů o

25 odst. 4 zákona o zaměstnanosti, samotná příprava na budoucí povolání není při splnění určitých podmínek překážkou pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Je možné připustit, že zprostředkování zaměstnání pro fyzickou osobu, která se soustavně připravuje na budoucí povolání, může být do značné. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. 45) § 44a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb. 46) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

6. Je-li zaměstnavatel agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona o zaměstnanosti, zaměstnavatel nárokuje příspěvek pouze na zaměstnance v pracovním poměru, který vznikl před 12. březnem 2020 a byl uzavřen minimálně do 30. dubna 2020. Tím není dotčeno plnění podmínky uvedené v čl. II bod 5. dohody. Článek II o zaměstnanosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 6. o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj o ukončení této činnosti, nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých.

Zákon o zaměstnanosti - BusinessCenter

 1. A A 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.1.2021 A A Text Související Časové verze Info o předpisu č. 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Ve znění: Předpis.
 2. Doručeno poslancům: 25. září 2020 v 14:17 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 1025/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
 3. ZÁKONA č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., obdobně je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit zahájení výkonu činností uvedených v § 25 odst. 3. Uchazeč o zaměstnání,.
 4. Sněmovní tisk 373 Novela z. o zaměstnanosti. Stav projednávání ke dni: 29. listopadu 2011. POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Vláda . předložila. sněmovně návrh zákona 25

Novela zákona o zaměstnanosti na zavedení kurzar epravo

210/2019 Sb. ZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o. S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí č. 386/2020 Sb., dochází od 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. 25.08. 2020 Novela zákona o DPH nabývá. kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zaměstnanosti Čl. Proto poslanci při projednávání tohoto zákona navrhli zvýšit příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti, který přispívá subjektům zaměstnávajícím více než 50 % OZP, a to o 800,- Kč na 12 800,- Kč. Bohužel, Poslanecká sněmovna zvýšení příspěvku neschválila Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů...

provést (§ 10 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). 6 Seznam druhů operací zpracování osobních údajů, která podléhají základě stanoviska Sboru pro ochranu osobních údajů ze dne 25. září 2018. Hodnocení rizikovosti - postup řešení. zaměstnanosti (§ 120), 5. o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání, 6. o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj o ukončení této činnosti, 7 c) zákona o zaměstnanosti, ukončení je opakované v posledních 6 měsících, zaměstnání naplňovalo znaky vhodného zaměstnání podle § 20 zákona o zaměstnanosti a zaměstnání bylo zprostředkováno úřadem práce. Nárok na odstupné (odbytné, odchodné) nemá podle současné právní úpravy vliv na podporu v nezaměstnanosti

Řetěz OREGON k benzínové pile PROTECO PRB-40 | NAKUPKO

 1. Dne 1. 10. 2015 nabývá účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, zákon č. 203/2015 Sb. Na základě výše uvedené novely dochází v zákoně o zaměstnanosti k těmto zásadním změnám: 1. Zřízení státní příspěvkové organizac
 2. istryně spravedlnosti
 3. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti, ve znění účinném k 30.7.2020. A A. č. 435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti. Ve znění: Předpis č. K datu. Poznámka. 168/2005 Sb. vkládá slova v § 25 odst. 1 písm. n) Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhláąení ve Sbírce zákonů doąlo.
 4. 92 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Náhradní plnění Chráněná dílna Archivu

Nejen to přinese novela zákona o zaměstnanosti, která by měla v závislosti na vyhlášení nabýt účinnosti v průběhu června či července 2017. Dne 12. dubna 2017 schválila Poslanecká sněmovna ČR ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další související. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4% Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 202/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní Praha, 25. září 2020 Vláda schválila Kurzarbeit. Měl by plynule navázat na Antivirus Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) novely zákona o zaměstnanosti na zavedení Kurzarbeitu

Zákon o zaměstnanosti Zákon č

Novela z. o zaměstnanosti. Celý sněmovní tisk (PDF, 919 KB, 68 stran) Originál dokumentu (DOCX, 66.9 KB) Přílohy dokumentu (3) Soubory sněmovního tisku. Návrh zákona včetně důvodové zprávy ; t102500.pdf t1025a0.pdf (Dokument PDF, 434 KB) t1025a0.docx (Dokument DOCX, 79 KB) Rozesláno poslancům. 25. září 2020 v 14:17. V pátek 25. září od 7.30 hodin se uskuteční formou videokonference mimořádná schůze vlády Andreje Babiše. Vláda projedná novelu zákona o zaměstnanosti, kterou řeší zavedení kurzarbeitu. 25. září 2020: Mimořádná schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 8.0 Jedná se o novelu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, jejímž cílem je zákonná úprava podpory částečné zaměstnanosti (tzv. kurzarbeit) pro dobu po skončení poskytování podpory z programu Antivirus a do budoucna při obdobných situacích (vnější vlivy, které nemůže zaměstnavatel ovlivnit). Materiál naleznete zde Úvod. Návrh novely zákona o zaměstnanosti obsahuje některé pozitivní změny, zavádí se například v odůvodněných případech možnost registrace osob připravujících se na budoucí povolání jako uchazečů o zaměstnání nebo se prodlužuje možnost poskytování příspěvků na společensky účelná pracovní místa z 6 na 12 měsíců O ZAMĚSTNANOSTI JUDr. LADISLAV JOUZA Dne 29. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (dále ZOZ), a to zákonem č. 206/2017 Sb. Změny týkající se zaměstnávání osob se zdra-votním postižením nastávají od 1. října 2017. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE VYLOUČEN

§ 25 paragraf 25 - Zákon o daních z příjmů č

Podmínky tzv. přivýdělku v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání upravuje § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění (dále jen zákon o zaměstnanosti) takto: § 25 (3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrán Pozor, pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je ex lege vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které by jinak (tedy u novo-nezaměstnaných) definici vhodného zaměstnání nesplňovalo - srov. § 20 odst. 2 zákona o zaměstnanosti (7)

Zdravotně postižení lidé a práce #vyvracimemyty - Inspirante

Právní předpisy o zaměstnanosti - MPS

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele Rekvalifikace přichází podle zákona o zaměstnanosti v úvahu, jestliže je nezbytná a vhodná k pracovnímu uplatnění. Úřady práce při organizování, zabezpečování a usměrňování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání ve svém územním obvodu vycházejí z potřeby nedostatkových profesí na trhu práce a z profesní. Novela zákona o zaměstnanosti. autor: JUDr. Ladislav Jouza publikováno: 20.07.2017 Oblast právních vztahů, které vznikají na úseku zaměstnanosti, je upravena zejména zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., (dále jen z. o. z.). Účelem zákona je účinně regulovat právní vztahy vznikající v oblasti zaměstnanosti, vytvořit vhodné právní nástroje a instituty. Novela zákona o zaměstnanosti . komunikuje, je chybou například přílišná aktivita. §25 na konec odst. 2 se doplňuje věta: Údaje o členech orgánu odb.org. se zpřístupní veřejnosti jen na základě písemné žádosti odborové organizace 25. 08. 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) firmy na některé zaměstnance žádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §78a Zákona o zaměstnanosti a na jiné zaměstnance z programu Antivirus v daném měsíci

Sociální podnik - Pro veřejnost | Sociální služby SociálněKešu slané, 60 g | NAKUPKOdiplomy Chrpa 170g, 25ks | NAKUPKO

Náhradní plnění - VERKO

Novela zákona o zaměstnanosti Červenec 11, 2017 11:25 am. V červnu 2017 podepsal prezident ČR novelu zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti (dále jen ZOZ). Změny obsažené v této novele se dotknou především oblasti zprostředkování zaměstnání. Kauc Vláda schválila 25 000 korun pro OSVČ, spouští také program na podporu udržení zaměstnanosti Jednorázová podpora 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně činné, úhrada většiny mzdových nákladů pro zaměstnavatele postižené nařízeními vlády či dopady koronavirové krize, návrh na pomoc lidem v exekuci

 • Solodoor montáž.
 • Blender new.
 • U bláznivé slepice menu.
 • Bílé prosklené dveře.
 • Hyperreflektorický měchýř.
 • 20 pence.
 • Francis ford coppola ocenění.
 • Krasopis předlohy ke stažení.
 • Bodová světla venkovní.
 • Čokoládové dárkové koše.
 • Nikon coolpix l340 návod.
 • Ket zkratka.
 • Den české státnosti.
 • Počítač pro střih full hd videa.
 • Nejdelší řeka afriky.
 • John green will grayson.
 • Ryba s nosem.
 • Slovanské jazyky podobnost.
 • Kreditní body registrace sester.
 • Michelle dockery hogfather.
 • Senna čaj diskuze.
 • Cizi teleso v tele.
 • Facebook vyhledávání podle telefonního čísla.
 • Americky zlaty dolar.
 • Halo 3 sales.
 • Vlkodlak hra.
 • Hrudní kost.
 • Retro vajíčková pomazánka.
 • Poranění hlavy u psa.
 • Funbaby autosedacky.
 • Mladá fronta archiv 1968.
 • Územní plán šeberov.
 • Náramky z mědi.
 • Ubrousky na decoupage.
 • Popis zvířete 2 ročník.
 • Sklapeci zabrana na postel.
 • Střešní tašky jednofalcové.
 • Události 1993.
 • Owens 1936.
 • Vsacan tour norsko.
 • Rhassoul na vlasy.