Home

Kapaliny vzorce

Hladina a kapka kapaliny, bublina se chovají tak, jako by na jejich povrchu byla pružná blanka - povrchová vrstva. Má tloušťku asi 10-9 m. Je tvořena vrstvou molekul. Hladina a kapka mají jeden povrch, bublina dva povrchy. Povrchové napětí: l = 2π.r S = π.r 2. Kapilární elevace = zvýšení hladiny smáčivé kapaliny v kapilář kapaliny a ve všech nádobách je tatáž kapalina (p h = h..g). h S S S 2a) ˝ ˛˚ˆ ˙ - tlak zpsobený vlastní tíhou sloupce vzduchu • velikost p a nelze vypoítat podle žádného vzorce, nebo hustota vzduchu se mní s nadmoskou výškou • p a klesá na každých 100 m výšky asi o 1,3 kP Vzorce; Veličina Vzorec Poznámka; hustota: r = m/V : rychlost: v = s/t : gravitační síla: F g = mg : tlak: p = F/S : hydrostatický tlak: p h = hrg : tlaková síla kapaliny: F h = Shrg : vztlaková síla: F vz = Vr k g: platí pro plyn i kapalinu, V - objem tělesa v kapalině či plynu, r k - hustota plynu či kapaliny v níž se těleso. VZORCE (MECHANIKA (Mechanika kapalin a plynů, Dynamika, Mechanická práce a energie, Gravitační pole, Kinematika HB, Mechanika tuhého tělesa), ELEKTŘINA (elektrické napětí, Obvody, Elektrický náboj + pole, Práce a výkon el. proudu, střídavý proud), ( (m hmotnost [kg], ρ... hustota [kg/m^3], V objem [m^3]), výpočet pro dementa jak ty, co si to furt není schopnej.

Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.. Kinetická energie částic kapaliny je malá ve srovnání s vazebnou potenciální energií, takže částice se vzájemně udržují v určitých rovnovážných polohách, kolem kterých. Srozumitelné a jednoduché vzorce. Objem těles: krychle, kvádru, koule, válce, kuželu.. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis. Naši mobilní aplikaci »Vypočítej to« si můžete zdarma stáhnout na Google Play. Objem a povrch těles. Online kalkulačky provádějí výpočet objemu a povrchu těles. Na stránkách naleznete rovněž vzorce, nákresy a postupy výpočtů

Když dosadíme do vzorce, Součet kinetické a tlakové potenciální energie kapaliny o jednotkovém objemu je ve všech částech vodorovné trubice stejný. Chceme-li zobecnit Bernoulliho rovnici i pro nevodorovnou trubici, musíme uvažovat i s tíhovou potenciální energií kapaliny Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210 (231411); Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí (166608); Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (163390); Oslunění/zastínění okenní plochy (149530); Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná. Výpočet hustoty Jak vypočítáme hustotu?. Hustota látky stejnorodého tělesa se dá vypočítat, pokud známe jeho hmotnost m a objem V.; Pro výpočet platí vztah: hustota = hmotnost tělesa vydělíme objemem tělesa ρ = m/V.; Pokud je hmotnost m v kilogramech (kg) a objem V v metrech krychlových (m 3), potom hustota ρ je v kilogramech na metr krychlový (kg/m 3) Odvození vzorce. Základní vzorec pro tlak zní: =. Sílu můžeme napsat jako tíhovou sílu kapaliny (protože to je právě ta, která způsobuje hydrostatický tlak). Vzorec nyní vypadá takto =. Tíhová síla je součin tíhového zrychlení a hmotnosti tělesa, ted Na tomto principu jsou založeny hustoměry (zařízení sloužící k určování hustoty kapaliny) ÚLOHY 1) Hustota ledu je 917 kg.m -3 , hustota mořské vody je 1030 kg.m -3

Povrch kapalin - vyřešené příklad

 1. Definice. Hustota látky se vypočítá jako podíl celkové hmotnosti a objemu. Z tohoto vzorce pak vyplývá vzorec pro hmotnost ( m) a objem ( V ). Hustota pevných látek se dá zjistit například jejím zvážením a odměřením jejího objemu v odměrném válci s kapalinou, ve které je daná látka nerozpustná
 2. FYZIKA - 2. RO ČNÍK Struktura a vlastnosti pevných látek Celkové p řijaté teplo je 439 kJ. 2/ Jak se zm ění vnit řní energie t ělesa z cínu o hmotnosti 3,0 kg p ři teplot ě tání, jestliže s
 3. 6. třída - Hustota Příklad 2: Kostička o hmotnosti 43 g má objem 16 cm3.Jakou hustotu má látka, ze které je vyrobena. m = 43 g V = 16 cm3 [g/cm3] g/cm3 Hustota látky, ze které je kostička vyrobena, je přibližně 2,7 g/cm3.Kostička je pravděpodobn
 4. Zdroje: Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky.Liberec: TU Liberec, 2001 Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky.
 5. kde t je čas pádu kuli čky v měřené kapalin ě, = 2247,6 kg · m-3, ρ2 je hustota kapaliny stanovená pyknometricky, k je konstanta viskozimetru vypo čítaná pomocí p ředchozího vzorce. PYKNOMETRIE Pro zjišt ění dynamické viskozity kapaliny pot řebujeme znát její hustotu. K měření hustoty kapaliny se používá pyknometr
 6. Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa. Archimédův zákon platí nejen pro kapaliny, ale i pro plyny. F vz = Vρ k g. Dostáváme tak následující možné případy výsledné síly, která působí na tuhé těleso

Fyzikální vzoreck

 1. Hydrostatický tlak působí v dané hloubce do všech stran stejně, tím pádem natočení tělesa nehraje na tlakové působení kapaliny roli. Velikost tlaku také nijak neovlivňuje tvar nádoby - viz. ve videu zmiňovaný hydrostatický paradox - závisí pouze na výšce sloupce kapaliny
 2. Kapaliny Kapaliny nízká viskozita způsobuje tvarovou nestálost (tvar je dán tvarem nádoby) kapaliny jsou velmi málo stlačitelné (κ= 10-8-10-10 Pa-1) ve statickém stavu u izotropních tekutin neexistují smyková napětí p V V d 1 d κ=− pouze normálová (tlaková) napětí úkolem hydromechaniky je určit tlak p, hustotu ρa rychlost v proudění, jako funkce polohy a čas
 3. Alkeny (olefiny) Charakteristika: Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky obsahující v uhlíkatém řetězci jednu dvojnou vazbu -C=C-. Podobně jako alkany tvoří homologickou řadu, kde se každý následující uhlovodík liší od předcházejícího o skupinu -CH 2 -. Názvosloví
 4. Tato naměřená hodnota se vztahuje ke ztrátě energie fluidu při průtoku ventilem a uvádí se v barech. Pro výpočet tlakové ztráty kapaliny je potřeba hodnota Kv, hustota kapaliny a průtok. Níže naleznete vzorec pro výpočet. Vzorce pro výpočet tlakové ztráty pro různá skupenství Výpočet tlakové ztráty u kapali

VZORCE (MECHANIKA (Mechanika kapalin a plynů (Proudění

kapaliny tak, že povrch kapaliny . se chová jako pružná blána. Pružná blána rovněž způsobí kulový tvar kapky v beztížném stavu, mýdlové bubliny. Fyzikální veličina, která popisuje vlastnosti povrchové blány se nazývá povrchové napětí. Čím je povrchové napětí větší, tím snáze se mohou na povrchu kapaliny. Dosazením do vzorce získáváme: S=(3 · 1)/2=1,5 m 2. V druhém kroku spočítáme obsah lichoběžníku a to podle vzorce S=(a+c)/2 · v a. Strana a bude v našem případě strana AE a strana c strana DC. Výšku opět lehce vyčteme z obrázku, jedná se o délku úsečky EC

Kapalina - Wikipedi

Silany, stejně jako alkany, tvoří řadu obecného vzorce Si n H 2n+2 (n = 1-8). Silan a disilan jsou plyny, vyšší homology kapaliny. Působením kyseliny chlorovodíkové na silicid hořečnatý Mg 2 Si vzniká jejich směs (lze ji rozdělit frakční vakuovou destilací), v níž je obsah jednotlivých homologů nepřímo úměrný jejich molekulovým hmotnostem Názvy a vzorce prvních pěti alkenů: Ze sumárních vzorců alkenů se dá odvodit jejich obecný vzorec - CnH2n (kde n je počet atomů uhlíku v řetězci)

Objem těles - Vzorce Matematik

Dominující hnací silou je tlak přiváděný nad hladinu kapaliny. Mariotteova láhev tedy měří dynamickou viskozitu. Kapilární viskozimetry nelze použít k měření nenewtonovských kapalin, protože nenewtonovská kapalina proudící kapilárou obecně nemá parabolický profil rychlostí Hustota je definována jako podíl hmotnosti m a objemu V:. Hmotnost si z tohoto vztahu vyjádříme jako:. Hmotnost vypočítáme také z molární hmotnosti a látkového množství: Z hmotnosti směsi a hmotnostního zlomku látky A C 5-C 15: kapaliny; C 16-C x: pevné látky; nepolární; stálé, málo reaktivní (parum affinis = málo slučivé) vazby sigma (σ) homolytické štěpení (souměrné, nepolární vazby, radikály) nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech, bezbarv

Objem a povrch těles — online výpočty, vzorce

Hydrodynamika - Sweb

1 1.8.10 Proud ění reálné tekutiny Předpoklady: 1809 Ideální kapalina: nestla čitelná, dokonale tekutá, bez vnit řního t ření. Reálná kapalina: vzájemné posouvání částic brzdí síly vnit řního t ření molekulami kapaliny. Hladina kapaliny se u stěny zvedne. V kapiláře vystoupí taková kapalina nad úroveň hladiny kapaliny v nádobě. Tento jev má velký význam v přírodě. Kapalina nesmáčí stěny nádoby, jsou-li síly mezi molekulami stěny a molekulami kapaliny menší než síly mezi molekulami kapaliny. Hladina kapaliny Každá částice je přitahována jen nejbližšími částicemi ve svém okolí - pro kapaliny se přitažlivé působení projevuje asi do vzdálenosti 1 nm, přičemž r 0 vody je 0,3 nm. Energie, kterou má částice kvůli své poloze vůči sousední pro působící sílu, je potenciální energie Obdoba hydrostatického tlaku působícího v kapalinách se vyskytuje také v plynech, kde se označuje jako aerostatický tlak a pro tlak v atmosféře jako atmosférický tlak. Tlak působící v taveninách kovů se označuje jako metalostatický tlak

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí - TZB-inf

Roztoky a vzorce pro výpočet složení směsí Přestane-li tlak působit, plyn z kapaliny vyprchá. Příkladem je šumění sodovky po jejím otevření - při odstranění uzávěru v láhvi klesne tlak a v důsledku toho klesne rozpustnost CO2 ve vodě (přesněji řečeno v roztoku tvořícím sodovku) a přebytečný CO2 z roztoku. Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch kapalin chová jako elastická blána (tloušťky 10-9 až 10-8 m) a snaží se dosáhnout co možná nejhladšího stavu s minimální plochou. To znamená, že se povrch tekutiny snaží dosáhnout stavu s nejmenší energií.Čím větší je povrchové napětí, tím kulatější je kapička této kapaliny 41_Hladina kapaliny ve spojených nádobách ve spojených nádobách je hladina jedné kapaliny stejně vysoko jsou-li např. v U trubici dvě kapaliny, které se vzájemně nemísí, jsou hladiny v různých výškách hydrostatické tlaky na rozhraní kapalin jsou stejné lze využít k určení hustoty kapaliny hv > h

Věra Novobilská: Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

ZŠ STRÁŽ - Výpočet hustoty, objemu a hmotnost

Bernoulliho rovnice. Podívejme se nyní na rovnici kontinuity z hlediska mechanické energie, neboť se změnou rychlosti kapaliny se mění i její kinetická energie.V zúžené části potrubí proudí kapalina větší rychlostí a má tedy i větší kinetickou energii. Z hlediska zákona zachování mechanické energie roste kinetická energie na úkor energie potenciální Hledané převýšení se určí ze vzorce: Hloubky hladin kapaliny se měří indikační jehlou opticky, mikrometricky (ručně či automaticky) či elektronicky (automaticky). Při přesných měřeních se ještě určuje konstanta soupravy, která se dá vyloučit postupem měření (měření se provede dvakrát, při druhém měření se. Množství tepla potřebné k ohřívání plynu počítáme podle vzorce: Jakmile se poslední zbytek kapaliny přemění na plyn, Veličina c je opět měrná tepelná kapacita látky. Seznam kapitol Teplota varu Graf růstu teploty v závislosti na množství dodaného tepla Teplota [°C] Dodané teplo [J] Teplota tání Q=m c (t2-t1) Q=m c.

Hydrostatický tlak - Wikipedi

Vztlaková síla v kapalinách a plynech - Archimédův zákon

Torriceliho vzorce: v = Za g dosadíme 9,8 ms-2 Za h volíme např. hodnoty 40cm, 35cm, 20cm a vypočítáme odpovídající výtokové rychlosti kapaliny. Ty pak dosadíme do společné tabulky pro všechny tři způsoby měření. 2. Určení výtokové rychlosti kapaliny z rovnice spojitosti ( kontinuity) Teorie: Postup Vzorec pro vztlakovou sílu Fvzt je Fvzt=Vp*Ró_kapaliny*g. Archimédův zákon: Těleso ponořené do kapaliny (tekutiny) je nadlehčováno hydrostatickou vztlakovou. Kolik gramů v jednom mililitru: vzorce, které vám pomohou. Aby byl problém jasný - kolik gramů na mililitr - je třeba se obrátit na koncept hustoty látky. Všechny látky v přírodě mají různé hustoty.. Tato hodnota je označena písmenem p. Je rovno poměru jednotky hmotnosti k jednotce objemu Látka Hustota [kg.m-3]; Acetofenon: 1 033: Aceton: 789,9: Allylalkohol: 854: Anilin: 1 022: Benzín: 700-750: Benzen: 877: Buthanol: 809,8: Cyklohexan: 778,6.

objem kapaliny, který proteče zvoleným průřezem potrubí za jednu 1 s, tedy t V Q V d d = , (1) kde dV je objem elementu proudící kapaliny a dt je čas, za který urazí element proudící kapaliny dráhu dx, jak ukazuje obr. 1. Hmotnostní průtok kapaliny je definován jako hmotnost kapaliny, která proteče zvolený 15 Způsob přemísťování kapaliny; 16 Vzorce pro výpočet objemu; 17 Gram a mililitr. Různé nebo totéž? 18 Kolik gramů váží mililitr? 19 Kolik gramů mouky ve skleněném obalu (200 ml)? 20 Kolik gramů mouky v 250 ml sklenici? 21 Kolik lžící mouky v plošném skle? 22 Odpovědi na populární otázky, jak vážit mouku bez.

Kmitání - vyřešené příklad

Povrchové napětí kapaliny závisí nejen na druhu kapaliny, ale také na prostředí, které se nachází nad jejím volným povrchem. S rostoucí teplotou se povrchové napětí kapaliny vůči danému prostředí snižuje. Snížení povrchového napětí vody přidáním jiné látky (tzv. smáčedla) nebo zvýšením teploty vody se. Fyzika - obsah > Molekulová fyzika a termika — teorie srozumitelně. Molekulová fyzika a termika — teorie srozumitelně Vnitřní energie, práce, teplo. Tepelná kapacita, měrná tepelná kapacit Kapaliny a plyny 40. Zvuk 42. Světlo 44. Elektřina a náboj 46. Elektromagnetické pole 48. Infinitezimální počet 50. Komplexní čísla 52. Teorie relativity 54. Přílohy 56 . Rovnice kvantové mechaniky. 1 1. V této knize předkládáme čtenáři základní matematické a fyzikální vzorce v přívětivé a snadno použitelné podobě

(Neuvažujeme-li teplotní roztažnost apod.) Posunutím menšího pístu s obsahem plochy S 1 o dráhu s 1 (směrem do kapaliny) se ve válci s tímto pístem zmenší objem kapaliny o ΔV. O stejný objem se musí zvětšit objem kapaliny ve válci s velkým pístem, který má plochu S 2 a posune se o dráhu s 2 - na tomto principu fungují hustoměry - pokud chce zjistit hustotu neznámé kapaliny, ponoříme do ní těleso a známém objemu a hustotě, změříme objem kapaliny tělesem vytlačené a ze vzorce spočítáme hustotu kapaliny(následně pomocí tabulek můžeme určit o jakou kapalinu se jedná p h = hydrostatický tlak v hloubce h kapaliny hustoty ρ na Zemi. F h = S.h. ρ .g F h = síla, kterou působí kapalina na plochu S hloubce h kapaliny hustoty ρ Při vyjadřování neznámé ze vzorce, vycházíme z toho, že vzorce mají tvar matematické rovnice. Abychom tedy zachovali rovnost obou stran rovnice, každou úpravu, kterou provedeme s jednou stranou rovnice, musíme provést i s druhou stranou. (výška popř. hloubka kapaliny Uvádíme i kompletní matematické vzorce. Pomůcka Objemy a povrchy těles zahrnuje veškerá jednoduchá tělesa - krychli, kvádr, jehlan, kužel, válec, kouli a kulovou úseč. měrný objem, měrná hmotnost, měrná entalpie páry, měrná entalpie kapaliny, výparné teplo - v závislosti na tlaku páry. Tabulka vychází z.

Objem - převody jednotek Jednotky

Jejich princip měření totiž využívá přímé závislosti hydrostatického tlaku (p) na výšce sloupce hladiny (h) kapaliny, dle vzorce p = h*ρ*g, kde konstantami úměrnosti jsou hustota kapaliny (ρ) a gravitační zrychlení země (g) Zajímavostí této stupnice je to, že pro výpočet specifické hmostnosti kapalin se používají dva různé vzorce - jeden pro kapaliny hustší než voda a druhý pro kapaliny řidší než voda. Jednotka stupnice se uvádí několika způsoby - B°, Bé°, Be° případně Baume

Změny skupenství látek - webzdarm

1 OBJEM, HUSTOTA A TLAK, ARCHIMEDŮV A PASCALŮV ZÁKON FYZIKÁLNÍ VELIýINY: OBJEM, HUSTOTA A TLAK 1. Zopakujte si, jaká znáte skupenství látek a fyzikální veliþiny a co o nich víte. 2. Najděte nová slova ve slovníku a přeložte Veličina Označení Základní jednotka Proč? Délka: l: m: longitud z řeckého: μέτρον (métrov) Dráha: s: m: Čas: t: s: tempus, time lat. secundus. Mlha je z kapének kapaliny oddělených plynem. Dým je z pevných částeček oddělených plynem. Koloidní směs je přechodem mezi homogenní a heterogenní směsí. Skládá se z velmi malých částic. Příkladem je vaječný bílek + voda. Povinné VZORCE oxidů.

Podle Vzorce 4 by měl, poněkud nelogicky, následovat pokles průtoku. Ve skutečnosti od poměru ε * c až do expanze do vakua (ε c =0) je průtok konstantní a roven m *. Tlakový poměr při kterém je dosažena maximální průtok plynu tryskou se nazývá kritický tlakový poměr (proto značka hvězdičky *) Stránky obsahují vše o potrubí, tj. o projektování potrubí, o výpočtu potrubí, a to pevnostním, hydrodynamickém (tj. hydraulický ráz, hydraulické ztráty, termodynamickém (tj. výpočet izolací), životnostním a spolehlivostním. Dále jsou zde statě o materiálu potrubí, o kontrole a montáži, o předání na trh a do provozu a o inspekci potrubí roste se zvětšující se hustotou kapaliny Tlakovou sílu v kapalině vypočteme podle vzorce: S -obsah plochy (m2) h -hloubka (m) g -gravitační zrychlení (na Zemi g = 10 N/kg) -hustota kapaliny (kg/. •vložíme ji do kapaliny o známém objemu a odečtením známého a výsledného objemu zjistíme její objem •hmotnost a objem dosadíme do vzorce pro výpočet hustoty Hustoměr. Page 8 1. Příklad: Vypočtěte hustotu dané látky, když víte, že její hmotnos

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou - PASCALŮV ZÁKON

Archimedův zákon - výpočet vztlakové síly, hustoty, objemu

Budeme-li minci pozorovat mírně z boku, bude se v důsledku lomu světla na rozhraní kapalina-vzduch jevit, že se vznáší v hloubce \(h^\prime\) pod hladinou. Zakreslete polohu okem pozorovaného obrazu a určete index lomu \(n\) kapaliny, jestliže minci pozorujme pod malými úhly Výpočet potrubí Zadejte rozměry v milimetrech D1 - vnitřní průměr potrubí D2 - trubku-vnější ø L - Délka potrubí Program vypočte množství vody nebo jiné kapaliny v potrubí. Pro výpočet topného systému přidat objemy produkce radiátory a kotle Pak podle Archimedova zákona je tíha tělesa ponořeného do kapaliny nižší o tíhu vytlačené kapaliny. m k = m - m 1. Hustotu tělesa zjistíme podle vzorce. m. r = ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ (r k - s) + s. m - m Měříme čas průchodu hladiny kapaliny mezi dvěma značkama na měrné části trubice. Měříme deionizovanou vodu a krevní sérum (každou kapalinu 10krát). Výsledky vložíme do tabulky a provedeme statistickou analýzu. Vypočítáme průměrné hodnoty ν a η pro obě kapaliny (vzorce viz. Základní pojmy)

Takto vyrobený alkohol má T V =90°C a má formu příjemně vonící i když toxické kapaliny. Odbourává se (i v organismu) oxidací na acetaldehyd, který napadá nervové buňky a způsobuje tedy kocovinu. Denaturovaný líh se používá v potravinářství, ne na přímou konzumaci. Je denaturován benzenem, benzínem, pyridine - 1 - FYZIKA Newtonovy zákony 7. ro čník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. stolet fyzika ∇ ÚVOD; ČEŠTINA; MATEMATIKA; FYZIKA; CHEMIE; BIOLOGIE; Fórum; Fyzika - obsah > Mechanika — řešené příklady. Mechanika — řešené příklad Chemie, kapaliny, těsnění Objem expanzní nádoby pak vypočteme podle vzorce: Z řady expanzních nádob vybereme nejbližší vyšší velikost. Před instalací expanzní nádoby (nebo nejpozději před napuštěním otopné soustavy) upravte tlak v expanzní nádobě z přednastaveného tlaku na velikost ph,min. Poměry se obvykle požívají, chcete-li specifikovat poměr látky A vůči látce B. Například jestli má být látky A dvojnásobek, polovina a podobně

Výpočet rychlosti proudění, průtoku nebo vnitřního průměru trubky : Výpočet: průtok rychlost proudění vnitřní průměr trubk Pokud mám např. 20ml kapaliny o obsahu 5mg příchuti a namíchám ji s 10ml kapaliny o obsahu 20mg příchuti, jaký obsah (mg) příchuti bude mít namíchaných 30ml kapaliny? Obsah příchuti se přitom v závislosti na množství kapaliny nemění - např. stejně jako u alkoholu. Podle jakého vzorce se to počítá Výkon čerpadla vypočteme ze vzorce: S je plocha, na kterou působí tlak kapaliny (výška zubu » šířka ozubení). 4/5 Pro geometrický objem čerpadla platí vztah kde udává rozdíl změny objemu kapaliny a změny objemu nádoby,v níž je kapalina umístěna, původní objem kapaliny a rozdíl teplot.V naší úloze je však tento rozdíl změn objemů určen právě objemem rtuti která z nádoby vytekla. Z tohoto důvodu můžeme psát. Zdánlivý koeficient objemové roztažnosti rtuti je tedy . 17 Pokud si uvědomíme, že vztlaková síla v kapalině F vz se vypočítá podle vzorce F vz = V * ρ k * g, kde ρ k je hustota kapaliny a tíha tělesa G podle vzorce G = V * ρ T * g, kde ρ T je hustota tělesa, vidíme, že veličiny V (objem tělesa) a g (poměr mezi tíhou tělesa a jeho hmotností) se v obou vzorcích opakují a to, jak.

PPT - DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ PowerPoint Presentation, free

4. Kolmo na hladinu kapaliny o obsahu 0,1 m 2 působí tlaková síla 2560 N. Jak velký tlak v kapalin ě vyvolá? 5. Jak velká tlaková síla vyvolá v kapalin ě tlak 1,2 kPa, jestliže p ůsobí na plochu pístu o obsahu 4 dm 2? 6. Plocha pístu je 12 cm 2. Jak velký tlak vznikne v kapalin ě, p ůsobí-li na píst síla 28 N? 7 Ze vzorce pro tlak P = F / S lze vidět, že čím menší oblast, tím větší tlak vytváří pevné těleso na povrchu nosiče. V případě tyče zůstala síla F konstantní ve všech svých polohách a byla rovna hmotnosti závaží: m × g kde . m a g jsou hmotnost nosníku a gravitační zrychlení. Tlak kapaliny

Hustota - řešené příklady, teorie, online test

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnázi Uhlovodíky, rozdělení uhlovodíků, alkany Definice uhlovodíků CH ≡ CH, CH3 - CH2 - CH3, CH3 - CH3, CH2 = CH2 Úkol 1: Prohlédni si pozorně racionální vzorce čtyř výše uvedených uhlovodíků a doplň větu Pomocí vzorce určit průtok potoka. Návod: Skupiny měří hodnoty na různých úsecích potoka. Potom provedou porovnání svých měření. Měření bude mít dvě části. Změří se profil toku a rychlost proudu vody. Jeden experimentátor si stoupne nejlépe k potoku a přiváže poloprázdnou PET-láhev na dlouhý provázek

F7 – Vztlaková síla působící na těleso v kapalině | VýukaFyzika zajímavě - 100+2 kalkulačky | Výukové programy PACHNER85/1999 Sb

kapaliny, ale o projev přitažlivých sil mezi molekulami kapaliny a molekulami stěny kapi-láry. Závislost vzájemné potenciální energie E p mezi dvěma molekulami kapaliny na jejich vzdálenosti r je možno dobře vystihnout vztahem E p(r) = b r12 − a r6. (1 Pomocí vzorce a korelačního koeficientu r=0,9995476 získaného z kalkulátoru vypočítáme relativní pravděpodobnou chybu. Absolutní pravděpodobná chyba se určí ze vztahu . Po dosazení vyjde hodnota . Provedeme-li kontrolní výpočet směrnice z hodnot vyplývajících z přímky v grafu vyjde nám číslo: a= 14 545,5 °/N Uvádíme i kompletní matematické vzorce. Pomůcka Objemy a povrchy těles zahrnuje veškerá jednoduchá tělesa - krychli, kvádr, jehlan, kužel, válec, kouli a kulovou úseč. měrná hmotnost, měrná entalpie páry, měrná entalpie kapaliny, výparné teplo - v závislosti na tlaku páry. Tabulka vychází z Termodynamických. Hustota pevných látek - tabulky hustoty pevných látek. Tabulka hustoty pevných látek: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Asfalt: 1 30 Všechny kapaliny jsme nechali odkapávat do misky, kterou jsme před měřením zvážili laboratorními vahami. Teplota kapalin při měření byla 20 °C. Jako referenční kapalinu jsme použili vodu, která má při teplotě 20 °C povrchové napětí σ 1 = 72,75·10 −3 N/m

 • Doplňky 30. léta.
 • Mapa světa zobrazení.
 • Catwoman postavu hraje.
 • Rybí speciality hradec králové.
 • Slovensko pamatky unesco.
 • Balet ukazka.
 • Ragdoll blue lynx.
 • Pololetní písemná práce z českého jazyka 6. ročník.
 • Pravda na dne lahve.
 • King tiger 2 wiki.
 • S dovolená.
 • Počet krav na světě.
 • Pohádky 2013.
 • Třídní mikiny s potiskem.
 • Cybex aton 3.
 • Burlaci na volze text.
 • Kapucínů.
 • Knihkupectví liberec.
 • Pojízdný hasicí přístroj.
 • Raketa energia.
 • Amy winehouse.
 • Malárie mapa 2019.
 • Cizi teleso v tele.
 • Základy anatomie. 5. anatomie krajin těla pdf.
 • Stolní mixery eta.
 • Bez kalhot 2012 online cz.
 • Archicad zdarma.
 • Co je koncentrát.
 • Facebook video high quality download.
 • Titan prvek.
 • Spider mini pujcovna.
 • Cestovní motorka 125.
 • Blue amstaff prodej.
 • Cedry nejlevnejsi zahradnik.
 • Krakonoš parodie.
 • Tygrovo prokletí film.
 • Ghost he is.
 • Vánoční tvoření pro děti.
 • Restaurace skalka dolní morava.
 • Vyskakování kyčle.
 • Cholera londyn.