Home

Příprava kyslíku

Příprava kyslíku a vodíku. Kyslík je za normálních podmínek (20 °C, 101,3 kPa) bezbarvý plyn bez chuti či zápachu. Je omezeně rozpustný ve vodě. Je využíván jako silné oxidační činidlo. Ve sloučeninách je nejčastěji dvojvazný, je velmi reaktivní. V atmosféře se vyskytuje ve formě dvouatomových molekul O 2 nebo ve formě tříatomových molekul, ozonu,. Manganistan draseln KMnO 4 je fialov pevn l tka. Prod v se v l k rn pod n zvem hypermangan.Pou v se jako desinfek n prost edek. Manganistan draseln m e b t tak nebezpe n , proto e pat mezi oxiduj c l tky (jeho rozkladem vznik kysl k)

Výroby kyslíku: 01. Tepelným rozkladem oxidu olovičitého vzniká kyslík a oxid olovnatý. 2PbO 2 --› O 2 + 2PbO: 02. Tepelným rozkladem oxidu rtuťnatého vzniká kyslík a rtuť. 2HgO--› O 2 + 2Hg: 03. Tepelným rozkladem oxidu stříbrného vzniká kyslík a stříbro Příprava kyslíku: Laboratorní příprava - z peroxidu vodíku (H 2O 2) 2 H 2O 2 → 2 H 2O + O 2 Průmyslová výroba - destilací zkapalněného vzduchu Ozon O 3 (tříatomové molekuly kyslíku) Vznik : účinkem ultrafialového záření nebo elektrického výboje (blesku) na molekuly kyslíku O 2

Příprava kyslíku a vodíku :: Chemické pokusy pro gymnázi

Příprava kyslíku rozkladem peroxidu vodíku Příprava kyslíku rozkladem manganistanu draselného Užití kyslíku Napište, k čemu se užívá kyslík: Kontrola svařování výroba surového železa a oceli dýchací přístroje čištění odpadních vod Ozon Přečtěte si pozorně tento text: Ozon (O3) je druh kyslíku Příprava. Manganistan draselný je vyráběn ve velkém měřítku, kvůli jeho univerzálnímu použití v laboratořích. V první fázi pyrolýzy, v níž je oxid manganičitý ve své přirozené podobě, je tento taven s hydroxidem draselným a zahříván v atmosféře s dusičnanem draselným (zdroj kyslíku) 1 Příprava kyslíku rozkladem manganistanu draselného Čas: 15 minut 1.2 Pomůcky a chemikálie. Těžkotavitelná zkumavka, stojan, držák, zátka s otvorem, skleněná trubička ohnutá pro jímání plynu, válec, pneumatická vana, KMnO 4, voda, skelná vata.. 1.3 Princi

Ar (kyslíku) .16 Molekulová hmotnost H 3 BO 3 tedy je 3x 1 + 1x 10 + 3x 16 = 61 g/mol. Příklad: Připravte 800 ml (0,8 l) 0,5M NaCl. Molární hmotnost NaCl je 58,45 g.mol-1. Potřebné množství NaCl je 58,45 x 0,8 x 0,5 M = 24 g. 24 g NaCl rozpustíme v 600 ml vody a získané množství doplníme do 800 ml Téma: Příprava a d ůkaz kyslíku Metodický list: Žáci se seznámí se dv ěma různými p řípravami kyslíku v laboratorních podmínkách. Nau čí se technice důkazu kyslíku pomocí žhnoucí špejle. Laboratorní práce odpovídá jedné vyu čovací hodin ě. Žáci pracují ve skupinách po dvou

Příprava kyslíku termickým rozkladem jeho sloučenin Pomůcky zkumavky, stojánek na zkumavky, držák na zkumavky, lžičky, kahan, sirky, špejle, Petriho miska, kostky led Existují tři izotopy kyslíku: 16 O, 17 O, 18 O. Výskyt. Kyslík je nejrozšířenější prvek na Zemi. Volný tvoří 21 objemových procent atmosféry. Vázaný je ve vodě, minerálech, horninách a v živých organismech. Příprava a výroba kyslíku. Kyslík se připravuje rozkladem látek bohatých na kyslík: 2 H 2 O 2 → 2 H 2 O + O Volný kyslík je v atmosféře (21%) jako dvouatomové molekuly kyslíku O 2 a tříatomové molekuly kyslíku O 3 = ozon. Vázaný kyslík je ve sloučeninách - voda, kyslíkaté kyseliny, oxidy, hydroxidy, organické látky. Je to nejrozšířenější prvek na Zemi (50%). Bezbarvý plyn bez chuti, bez zápachu. Velmi reaktivní

Do zkumavky nalijte asi 1 ml peroxidu vodíku a přidejte na špičku malé lžičky pevného burelu. Ve zkumavce probíhá velmi bouřlivá reakce katalytického rozkladu peroxidu vodíku - pomocí doutnající špejle lze dokázat vznik kyslíku, špejle se rozžhne v základní stavu dvouvazný (Atomy kyslíku mohou být ve sloučeninách buď v hybridním stavu sp 3 (potom tvoří dvě vazby σ: -O-, např. v molekulách H 2 O nebo H 2 O 2), nebo v hybridním stavu sp 2 (potom tvoří jednu vazbu σ a jednu vazbu π: O=, např. v molekulách CO nebo CO 2)) druhý nejelektronegativnější prvek (1. F

P prava kysl ku 2 - webzdarm

 1. Příprava kyslíku. Jednoduchou metodou je rozklad peroxidu vodíku za katalýzy oxidem manganičitým. Do Erlenmeyerovy baňky opatřené dvakrát vrtanou zátkou s odvodní trubičkou umístíme několik granulek oxidu manganičitého a dělící nálevkou přikapáváme 30 % peroxid vodíku
 2. Graf 1: Podíl kyslíku a dusíku ve vzduchu vyjádřený v objemových procentech Tabulka 1: Obsah vybraných plynů ve vzduchu vyjádřený v objemových procentech (upraveno [1]) Plyn Obj. % dusík 78,00 kyslík 21,00 argon 0,93 oxid uhličitý 0,03 ostatní plyny 0,03 . Výroba kyslíku a dusíku.
 3. ut 2 Pomůcky a chemikálie. Frakční baňka.
 4. Hladina kyslíku v krvi je ale také jedním z faktorů, které je dobré sledovat v průběhu regenerace po zátěži. A kromě výše uvedených důvodů - zahraniční odborníci a studie uvádějí, že domácí měření saturace krve kyslíkem může pomoci včas odhalit rozvoj některých respiračních onemocnění, jako je třeba.

7.4.1 Příprava. Peroxidy alkalických kovů, s výjimkou Li, se připravují spalováním v kyslíku: 2Na + O 2 => Na 2 O 2 7.5 Hyperoxidy. Hyperoxidy jsou sloučeniny tvořené hyperoxidovým anionem O 2-(také silná báze) a kationem alkalického kovu (kromě Li). Hyperoxidy snadno reagují s vodou za vzniku hydroxidu, peroxidu vodíku a. Příprava kyslíku. Kyslík můžeme vyrobit tepelným rozkladem různých látek: VÝROBA KYSLÍKU TEPELNÝM ROZKLADEM OXIDU RTUŤNATÉHO. 2 HgO → 2 Hg + O 2. VÝROBA KYSLÍKU TEPELNÝM ROZKLADEM MANGANISTANU DRASELNÉHO. 2 KMnO 4 → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2. VÝROBA KYSLÍKU TEPELNÝM ROZKLADEM CHLOREČNANU DRASELNÉHO. 2 KClO 3 → 2 KCl.

Reakce kyslíku - zadání rovnic i s řešení

Dusík slále tvoří dvojnou vazbu ke kyslíku nahoře a jednoduchou vazbu k tomuto kyslíku, takže tento kyslík má formální náboj -1 a dusík má +1. Nitro ester máme téměř hotový. Jediné, co teď musíme udělat, je reakce kyseliny se zásadou, abychom odejmuli proton z kyslíku. Voda je slabá báze Atom kyslíku obsahuje dva nespárované elektronové páry a k atomu uhlíku, jak je patrno z obecného vzorce skupiny, je poután násobnou, konkrétně dvojnou, vazbou. Proto lze na atom kyslíku adovat'' některé částice, čehož se využívá při dokazování celé karbonylové skupiny Ar (kyslíku) .16 Molekulová hmotnost H 3 BO 3 tedy je 3x 1 + 1x 10 + 3x 16 = 61 g/mol. Příklad: Připravte 800 ml (0,8 l) 0,5M NaCl. Molární hmotnost NaCl je 58,45 g.mol-1. Potřebné množství NaCl je 58,45 x 0,8 x 0,5 M = 24 g. 24 g NaCl rozpustíme v 600 ml vody a získané množství doplníme do 800 ml Člověk v klidu spotřebuje za minutu cca 300 ml kyslíku. Takže 1 m3 vzduchu by teoreticky stačil na cca 700 minut - ovšem pouze teoreticky, protože hromadícím se CO2 by se člověk udusil (leda bys měl na mysli dýchání ze ´zásobníku´- třeba dýchacího přístroje) Pulzní oxymetr je přístroj, který měří nasycení krve kyslíkem a informuje vás, zda jste při letu ve velké výšce vystaveni nedostatku kyslíku - hypoxii. Ve čtení ať pokračují především ti, kdo chtějí létat vysoko

Příprava a důkaz kyslíku. Pomůcky: zkumavka, stojan na zkumavky, špejle, sirky. Chemikálie: peroxid vodíku, oxid manganičitý (burel) Postup: Do zkumavky vložíme na špičku lžičky oxidu manganičitého a přidáme asi 1 ml 10% peroxidu vodíku. Vznikající kyslík je těžší než vzduch (má větší hustotu), a proto. Video s ukázkou hoření hořčíku, železa a uhlíku ve válci naplněném kyslíkem. Do prvního válce byla vložena zapálená hořčíková páska, do druhého válce rozžhavené práškové železo ve spalovací lžičce a do třetího válce kousek rozžhaveného dřevěného uhlí Hoření, neboli reakce kyslíku s vodíkem je silně exotermní a lze při ní dosáhnout teplot přes 3 000 °C. Toho se běžně využívá při svařování nebo řezání kyslíko-vodíkovým plamenem nebo v metalurgickém průmyslu při zpracování těžko tavitelných kovů TÉMA Kyslík JMÉNO Jitka Čechová DATUM 8.10.2003 TŘÍDA 5.A VYPRACOVÁNO 10.10.2003 HODNOCENÍ Úkol: Příprava kyslíku Pomůcky: suchá zkumavka, držák na zkumavky, špejl Spotřeba kyslíku. Maximální spotřeba kyslíku (VO 2max) představuje schopnost organismu kyslík přijímat, transportovat a využívat. Maximální spotřeba kyslíku se udává v jednotkách (ml/kg/min) nebo v jednotkách absolutní spotřeby (L/min). V tréninkové praxi se využívá aerobní kapacity, která se uvádí v % VO 2max

 1. Poměr vodíku a kyslíku je 2:1. Tuto skutečnost dokládá jiný pokus, a to rozklad vody H 2 O v Hofmanově přístroji (obr.5) Rovnice: 2 H 2 O → 2 H 2 + O 2. Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách Základní škola Letohrad, Komenského 269.
 2. Příprava halogenderivátů Uvolňují se při spalování komunálního odpadu nebo třeba i listí za nedostatečného přístupu kyslíku a za nízkých teplot (nižší než 1000°C). HCH (Lindan) HCH (Lindan) se používal jako insekticid, je to ale kumulativní jed, takže se od používání upustilo. DDT
 3. Úkol č.3: Příprava kyslíku rozkladem peroxidu vodíku. Chemikálie: oxid manganičitý, peroxid vodíku Pomůcky: zkumavka z těžkotavitelného skla ( popř. E.baňka ), držák se svorkou, kahan, špejle Postup práce: Do velké zkumavky nalijeme asi 10 cm3 roztoku peroxidu vodíku. Pozorujem

Učebnice chemie - kyslí

Kyslík, chemický prvek O, popis a vlastnost

 1. Úkol č. 3: Příprava kyslíku rozkladem kyslíkatých látek Pomůcky: zkumavka z těžkotavitelného skla, stojan, držák se svorkou, kahan, špejle, lžička Chemikálie: 6% roztok H 2 O 2 (O, C, X i), práškový KMnO 4 (O,X n), práškový KClO 3 (O,X n) vyžíhaný MnO 2 (X n) Pracovní postup: A. 1
 2. Zajišťujeme rybám vhodné prostředí, odpovídající čistotu a teplotu vody včetně dostatečného množství kyslíku. Příprava ryb pro snadné vaření Živou rybu podle přání zákazníka vhodně upravíme, ale můžete si u nás také zakoupit již připravené části ryb - porce, půlky, filety
 3. Žáci si zopakují p řípravu kyslíku rozkladem peroxidu vodíku a d ůkaz kyslíku s využitím žhnoucí špejle. Zárove ň se seznámí s technikou jímání plyn ů nad vodou. Laboratorní práce odpovídá jedné vyu čovací hodin ě
 4. Hmotnostní zlomek kyslíku v tomto netečném oxidu je 38,6 %. c) H2O2 3. Jedovatý a přitom pro život na Zemi nezbytný plyn, silné oxidační činidlo. d) KOH 4. Kapalina s redukčními, oxidačními a slabě kyselými vlastnostmi. e) N2O 5. Patří mezi polymerní oxidy nerozpustné ve vodě. f) Na2O2 6. Dvouprvková sloučena kyslíku s.
 5. Vzduch kolem nás obsahuje přibližně 78 % dusíku, 21 % kyslíku a malé množství dalších plynů. Při dýchání se vzduch dostane do plic, kde část kyslíku přejde do krevního řečiště. Experiment ukáže, že vzduch vydechovaný z plic obsahuje skutečně méně kyslíku než vzduch nadechovaný. Příprava měření 1
 6. 4.4.1 [11]Příprava kyslíku z chlorečnanu draselného..41 4.4.2 [11]Příprava kyslíku z peroxidu vodíku s katalyzátorem MnO 2.....42 4.4.3 Příprava kyslíku z peroxidu vodíku a manganistanu draselného[11].....43 4.4.4 Spalování uhlíku v atmosféře kyslíku[11].
 7. 3. Bronchopulmonální dysplázie nedonošeného dít ěte se závislostí na kyslíku (SpO2 < 92%), bez rizika retinopatie, p řetrvávající po 40. týdnu postkoncep čního v ěku 3-5. V této indikaci je DDOT p ředepisována ve form ě kapalného kyslíku a má ji ve své výlu čné pravomoci neonatolog. Kontraindikace

Příprava thiolů Thioly mají nižší bod varu a jsou ve vodě méně rozpustné než analogické alkoholy. Důvodem je větší rozměr atomu síry a menší elektronegativita než atomu kyslíku a prot Reaktivita. Difluorid kyslíku je silné oxidační činidlo díky kyslíku v oxidačním stavu +2. Při teplotách nad 200 °C se radikálově rozkládá na prvky.. Reaguje s mnoha kovy za vzniku oxidů a fluoridů.Při reakci s fosforem poskytuje směs PF 5 a POF 3.Také reaguje s xenonem za vzniku XeF 4 a oxid-fluoridů xenonu.. S vodou reaguje pomalu za vzniku kyseliny fluorovodíkové Příprava snídaně Bez kyslíku je omezeno množení bakterií a růst plísní, a proto je doba trvanlivosti potravin prodloužena. S vakuovacím systémem Bosch je nyní mnohem snadnější vakuově uzavírat čerstvé potraviny nebo přebytky jídel Čím méně je ve spalovaném vzduchu přítomno kyslíku (oxidovadla), tím složitější uhlovodíkové molekuly jsou ve spalinách přítomny. Vzniká také více oxidu uhelnatého (CO), tedy látky s nižším poměrným zastoupením kyslíku, než je tomu u oxidu uhličitého (CO 2)

Periodická tabulka prvků: Kyslí

lab. příprava: BaO2 + H2SO4 › H2O2 + BaSO4; použití: bělící, dezinfekční prostředek, 3% roztok se užívá v lékařství; použití: uchovává se v ocelových lahvích označených červeným pruhem; redukční činidlo (získávání těžko vyredukovatel­ných kovů) výroba NH3, CH3OH, dusíkatých hnojiv, HNO domácí příprava Výsledky 1. Nejmenší stavební jednotkou hmoty jsou atomy. 2. Spojením několika atomů vzniknou molekuly. 3. Molekuly prvků jsou složeny ze stejných atomů. 4. Molekuly sloučenin jsou složeny z různých atomů. 5. Látky, jejíž molekuly vzniknou sloučením stejných atomů, se nazývají prvky. 6 Teoretická příprava (jedna vyučovací hodina trvá 45 minut) 40 hodin 1. Bezpečnostní opatření - výklad norem ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0630 hygiena práce, zplodiny při svařování, zdravotní rizika dodávaného kyslíku, takový plamen však již není vhodný pro svařování ocelí Příprava látky se většinou provádí v chemické laboratoři v malém množstv Výroba kyslíku se provádí destilací vzduchu. Vzduch je v přírodě ve velkém měřítku nesrovnatelně dostupnější než KMnO 4, jako surovina je tedy mnohem lacinější. Zařízení na destilaci vzduchu (resp. jeho zkapalňování) je však velice. Scintigrafie myokardu - Využíváno je thaliové radiofarmakum, které se aplikuje do žíly a pak sledujeme jeho rozvrstvení v srdci, kdy nízkou koncentraci nalezneme v místě poinfarktových jizev a místech s nedostatkem kyslíku (tj. oblastí postižených ischemickou chorobou srdeční). 3

Příprava kyslíku rozkladem chlorečnanu | EnviroexperimentPříprava kyslíku – Duch v baňce – Materiály pro žáky ZŠ

Příprava kyslíku, jeho důkaz a příprava některých oxidů 3. Sluování sodíku s chlorem 4. Příprava dusíku a důkazy některých jeho vlastností 5. Elektrolýza roztoku chloridu sodného s oddělením elektrod 6. Důkaz vodíku, kyslíku, uhlíku a halogenů 7. Příprava a vlastnosti a důkaz ethylenu 8. Příprava a vlastnosti. Příprava oxidu-tertrahydroxidu dichromitého (Guignetovy zeleně) Cr 2 O(OH) 4 : Guignetova neboli smaragdová zeleň je ve vodě nerozpustná minerální barva, jejíž složení přibližně vystihuje stechiometrický vzorec Cr 2 O(OH) 4 Konfigurace kyslíku v molekule CaO Reakce kyslíku Hoření Reakce síry s kyslíkem Reakce železa s kyslíkem Reakce hořčíku skyslíkem Vánoční prskavka Reakce - souhrn Výroba, příprava a vlastnosti Vlastnosti Výroba Použití Příprava kyslíku rozkladem peroxidu vodík

Kyslík - Wikipedi

Pokusy z chemie a fyziky - Příprava kyslíku - YouTub

Dumy.cz - sdílejme společně. Ideální doba pro DVPP pro Šablony II Teď před koncem školního roku je ta správná doba pro zajištění DVPP ITveSkole.cz pro projekt Šablony II.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Příprava kyslíku • Rozkladem peroxidu vodíku pomocí burelu 2H2O2 → 2H2O + O2 • Tepelným rozkladem manganistanu draselného. • Výroba - frakční destilací zkapalněného vzduchu. 5. Vlastnosti kyslíku Kyslík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Nehoří, ale hoření podporuje. Je těžší než vzduch

Rozklad vody na vodík a kyslík - poradna Živě

Příprava vybraných plyn Příprava kyslíku Pomůcky: zkumavka, držák se svorkou, kahan, topolové třísky, lžička Při mírném zahřívání KMnO 4 v suché zkumavce nad plamenem se tato chemická látka začne měnit z fialovo-šedých krystalek v práškovitý MnO kyslíku. Na úvodním snímku je fotografie důkazu kyslíku žhnoucí špejlí. Je vhodné, aby pokus uvolňování kyslíku zperoxidu vodíku a jeho důkaz učitel provedl demonstračně. Další snímky o kyslíku snímky jsou doplněny obrázky kilustraci probíraného tématu. Ke snímku o výrobě vodíku je vhodné zopakova

Nákresy

Příprava anesteziologem je nedílnou součástí komplexní předoperační přípravy. Jeho úloha nespočívá pouze v seznámení s postupem anestezie, ale anesteziolog provede též následující: Po operaci je pacient převezen na JIP, která je vybavena monitorovací technikou, centrálním rozvodem kyslíku a pomůckami k. Oxymetry skladem. Bezpečný výběr i nákup. Doručíme do 24 hodin. Poradíme s výběrem. Pravidelné akce a slevy na Oxymetry. Široká nabídka značek BEURER, ROHNSON, Topone Tech a dalších

Kyslík - RV

Příprava černého rybízu na zimu je složitějším úkolem než péče o červené odrůdy. Důvodem je raná tvorba plodů, které se objevují již na 1-2 nebo 3letých výhoncích, což nutí zahradníka vyrovnat jejich počet. Jinak kultura přestane normálně přinášet ovoce a nebude dobrá sklizeň 0616 Příprava kyslíku 2013 Příprava kyslíku tepelným rozkladem manganistanu draselného a měření jeho objemu Měření tlaku 0610 Měření tlaku 2012 Měření hydrostatického tlaku (Vernier) Ověření Archimédova zákon Kromě kyslíku vázaného ve sloučeninách se zde vyskytuje i volně. Atmosféra obsahuje asi 21 % kyslíku. Výroba a příprava. Průmyslově se vodík vyrábí destilací zkapalněného vzduchu. V laboratoři se kyslík vyrábí tepelným rozkladnem různých, na kyslík bohatých sloučenin, např. dusičnany, chlorečnany, chloristany..

Manganistan draselný - Wikipedi

Intervalový trénink má velký vliv na kardiorespirační soustavu a je to nejlepší způsob, jak zvýšit hodnotu maximální spotřeby kyslíku (aerobní výkon i kapacitu). Hlavním účelem intervalového tréninku je příprava na specifickou soutěžní zátěž odborná příprava jednotky SDH klasifikace požáru -metody hašení F -jedlé oleje a tuky (rostlinné, živočišné)-hašení ředěním kyslíku (izolační vrstva) has.přístroje s náplní - Neufrol M, Fettex-hašení snížením teploty vysokotlaká vodní mlha, 40 bar, 3,5 l/sec

PPT - Kyslík PowerPoint Presentation, free download - IDIQ media - výroba výukových a odborných videopořadů - pokusyPlánujeme zeleninovou zahrádku: umístění, oplocení

1. Příprava reakčních nádob pro stanovení kyslíku Pomocí mikrolžičky (ve víčku lahve) vložte 1-2 skleněné kuličky do každé ze 4 reakčních lahví Naplňte 2 reakční lahve připraveným vzorkem tak, aby lahev přetekla a byla bez bublinek, další 2 naplňte stejným způsobem naočkovaným roztokem nutričních sol - obsah kyslíku 1% ÚVOD PŘÍPRAVA PRÁŠKŮ LISOVÁNÍ SLINOVÁNÍ TRENDY Rozprašování plynem (argon, helium) a s ochlazováním ve vodě - pro prášky s velmi nízkým obsahem kyslíku (pod 0,1%) - je potřeba velkého množství plynu ⇒ neekonomičnos Příprava pacienta: ⦁ souhlas dobře informovaného pacienta ⦁ poloha vleže na zádech. Příprava systému: ⦁ proplach systému → bez vzduchových bublin ⦁ systém nakalibrovat ⦁ pro indexování hodnot je třeba správně zadat: ⦁ dodávka kyslíku DO2 1000 ml/mi

 • Český jazyk testy pro 3. třídu.
 • Pískování lahví.
 • 101 výsadková divize.
 • Muziker kabely.
 • Peugeot partner tepee recenze.
 • Co musi byt na etikete vyrobku.
 • Ac sparta praha u18.
 • Sleva na manželku 2018.
 • Thor:ragnarok cely film.
 • Sluneční aktivita online.
 • Počasí makarská září 2018.
 • Pěstování maliníku.
 • Tričko k 50. narozeninám.
 • Appalačské pohoří mapa.
 • Zoloft zpovědnice.
 • Zrcadlo na sadrokarton.
 • Jak zvracet a zhubnout.
 • Smoby cotoons domeček discovery.
 • Aladin 10 dni.
 • Medici edna.
 • Yagi anténa.
 • Greater than symbol.
 • Kočky rozdělení.
 • Australopithecus česky.
 • Vousy ženy.
 • Burger praha 2.
 • Bagr video deti.
 • Oldřich vízner životopis.
 • Nábytek ústí nad labem.
 • Mary kay timewise složení.
 • Květinové boxy hradec králové.
 • Dámské džíny levis.
 • Lahar bandcamp.
 • Skodlivost skořice.
 • Suchá kůže mezi půlkami.
 • Jindrich vii děti.
 • Mobilní aplikace na houby.
 • How the grinch stole christmas 1966.
 • Aztekove dnes.
 • Jodelle ferland instagram.
 • Baroko architektura znaky.